regulamin

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Sceny z życia”

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo www.SwiatObrazu.pl.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Tematem Konkursu są sceny z życia.

6. Konkurs rozpocznie się 9 listopada 2012 r., a zakończy 9 stycznia 2013 r. o godz. 23.59.

7. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie Jury składającego się z członków redakcji. Jury wybierze trzy pierwsze miejsca. Werdykt Jury podany zostanie nie później niż 10 lutego 2013.

8. By zgłosić film do Konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać film do konkursu na stronie http://www.swiatobrazu.pl/sonyvegas/

9. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy w formacie .WebM, .MPEG4, 3GPP i MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV. Zgłoszone filmy mogą być uprzednio poddane montażowi.

10. Nagrodami dla Laureatów ufundowanymi przez firmę Sony są:

I miejsce: program Sony Vegas Pro 12

II i III miejsce: program Sony Movie Studio HD Platinum Suite 12

11. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

- jest autorem/autorką załączonych filmów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych Konkursu,

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych filmów w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz serwisu www.SwiatObrazu.pl.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania filmów i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.