Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Fotograficzny Konkurs Wakacyjny

Fotograficzny Konkurs Wakacyjny

Firma Hotel Reservation Service ogłosiła konkurs fotograficzny na najlepsze, najciekawsze zdjęcie z wakacji. Główną nagrodą w konkursie jest weekend w luksusowym spa.


p>Regulamin konkursu "Fotograficzny Konkurs Wakacyjny"

1. Organizatorem konkursu (zwanym w dalszej części Regulaminu "Konkursem") jest HOTEL RESERVATION SERVICE Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Waliców 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284642, o kapitale zakładowym 50000,00 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272548269 (zwany dalej "Organizatorem" lub "HRS").

2. Konkurs trwa od 01 sierpnia 2009 roku do 30 września 2009 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony z poziomu serwisu: www.wygrajweekend.pl.

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy HRS.pl , a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin podmiotów i osób wymienionych powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie (zwane są "Uczestnikami")

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) zalogować się w serwisie www.wygrajweekend.pl ("Użytkownik"); i
b) wykonać zadanie konkursowe, polegające na zrobieniu, a następnie przesłaniu zdjęcia związanego z letnim wypoczynkiem. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie niezliczoną ilość razy, o ile do każdego udziału w Konkursie wykorzystywał będzie, w trakcie logowania się, zgodnie z pkt. a, inny adres e-mail
c) przesłać zdjęcie, za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego, zamieszczonego na stronie www.wygrajweekend.pl. Nadesłane przez Uczestnika za pośrednictwem formularza konkursowego elementy (adres e-mail, pseudonim oraz zdjęcie) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie "Zgłoszeniem".

6. Zdjęcia mogą być nadesłane w formacie jpg lub png. Maksymalna objętość jednego pliku to 2 MB. Zdjęcia będą automatycznie skalowane do takiego rozmiaru, który umożliwi jego optymalną prezentację na stronie i w takiej postaci będą opublikowane w serwisie.

7. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs zdjęć w jakiejkolwiek postaci.

8. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, w tym nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, pornograficznych, erotycznych, obrażających uczucia innych osób, przemoc itp.. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora podczas wyłaniania zwycięzców Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia sprzecznego z Regulaminem z serwisu www.wygrajweekend.pl bez podania powodu. W celu usunięcia zgłoszonego zdjęcia z serwisu www.wygrajweekend.pl, co oznacza rezygnację z udziału w Konkursie, Uczestnik powinien wysłać e-maila ze stosowną informacją na adres marketing@hrs.pl

9. Uczestnik musi uzyskać pisemną zgodę osób występujących na zdjęciach, aby zgłosić zdjęcia do Konkursu, w tym zgodę w zakresie, o którym mowa w pkt. 11. poniżej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie

11. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz konkursowy oświadcza, iż:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz, iż posiada zgody osób widniejących na tych zdjęcia na ich wielokrotną publikację na stronie www.wygrajweekend.pl w www.hrs.com oraz zgodę w zakresie, o którym mowa w pkt. b poniżej;
b) wyraża zgodę (tj. udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej z prawem do sublicencji) na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie, nieodpłatne i na okres 4 lat publikowanie zdjęcia oraz, w przypadku zwycięzcy publikowanie także pseudonimu, na stronie www.wygrajweekend.pl w www.hrs.com oraz do umieszczanie zdjęcia, a w przypadku zwycięzcy także pseudonimu, na serwerze www.wygrajweekend.pl w www.hrs.com oraz do korzystania ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie zdjęcia, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania egzemplarza zdjęcia do obrotu, rozpowszechnianie zdjęcia na łamach tytułu prasowego współpracującego z Organizatorem oraz publikowanie zdjęcia, jego publiczne wykonanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne jego udostępnienie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowych oraz wszelkich rodzajów nośników pamięci.

12. Użytkownik (tj. każda osoba zalogowana w serwisie www.wygrajweekend.pl) może w serwisie www.wygrajweekend.pl, w okresie 01 sierpnia do 30 września 2009 roku, oddać głos na zamieszczone tam zdjęcia, które biorą udział w Konkursie (jeden Użytkownik może oddać jeden glos na jedno zdjęcie.) Użytkownicy oceniają zdjęcia, według instrukcji określonej w serwisie www.wygrajweekend.pl, poprzez kliknięcie przy zdjęciu w przycisk „GŁOSUJ NA ZDJĘCIE”. Brak jest możliwości oddania głosu na zgłoszone przez siebie zdjęcie do Konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia głosów uzyskanych w sposób sprzeczny z Regulaminem. W przypadku uzyskania potwierdzonej informacji o takich głosach, zostaną one usunięte przez Organizatora.

14. Zdjęcia nadesłane w Konkursie zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie www.wygrajweekend.pl, w ciągu 72 godzin od ich przesłania przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty "lokalizacji" zdjęcia w przypadku problemów z wyświetlaniem zdjęcia w aplikacji google maps wykorzystywanej na stronie www.wygrajweekend.pl

15. Zdjęcia przesłane po dacie 30 września 2009 roku nie będą przyjmowane.

16. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła cztero-osobowe Jury. W skład Jury wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.

17. Po 16 października 2009 roku, Jury powołane przez Organizatora Konkursu, wybierze najlepsze zdjęcie Uczestnika, zdobywcę „Nagrody głównej” wśród 10 zdjęć tj. 5 zdjęć najwyżej ocenionych przez Użytkowników oraz 5 zdjęć wybranych przez Jury, w sposób określony na serwisie **www.wygrajweekend.pl**, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność, zgodność z tematem przewodnim Konkursu oraz ogólne wrażenie. W przypadku, gdy dwa lub więcej zdjęć uzyska taką samą ilość głosów, to do zakwalifikowania zdjęcia/zdjęć do grupy 5 zdjęć najwyżej ocenionych przez Użytkowników decyduje data i godzina zgłoszenia zdjęcia do Konkursu przez Uczestnika. Zakwalifikowane zostanie zdjęcie/zdjęcia zgłoszone do Konkursu najwcześniej.

18. Dodatkowo, Jury powołane przez Organizatora Konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność, zgodność z tematem przewodnim Konkursu oraz ogólne wrażenie:
1)07 sierpnia 2009 roku wybierze zdobywcę „Wrześniowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 01 do 06 sierpnia 2009 roku
2)14 sierpnia 2009 roku wybierze zdobywcę „Wrześniowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 07 do 13 sierpnia 2009 roku;
3)21 sierpnia 2009 roku wybierze zdobywcę „Wrześniowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 14 do 20 sierpnia 2009 roku ;
4)28 sierpnia 2009 roku wybierze zdobywcę „Wrześniowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 21 do 27 sierpnia 2009 roku;
5)04 września 2009 roku wybierze zdobywcę „Październikowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 28 sierpnia do 03 września 2009 roku;
6)11 września 2009 roku wybierze zdobywcę „Październikowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 04 do 10 września 2009 roku;
7)18 września 2009 roku wybierze zdobywcę „Październikowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 11 do 17 września 2009 roku;
8)25 września 2009 roku wybierze zdobywcę „Październikowej Nagrody Specjalnej”, najlepsze zdjęcie Uczestnika zgłoszone do konkursu w terminie od 18 do 24 września 2009 roku .

19. Zwycięzcy „Wrześniowej Nagrody Specjalnej” i zwycięzcy „Październikowej Nagrody Specjalnej” biorą udział w konkursie o „Nagrodę główną”.

20. Rozwiązanie Konkursu o „Nagrodę główną” nastąpi do dnia 22 października 2009 roku na stronie www.wygrajweekend.pl, poprzez wskazanie osoby (tj. pseudonimu) wygrywającej Konkurs i zdobywającą „Nagrodę główną” oraz publikację zwycięskiego zdjęcia. W dniu wyboru danej nagrody specjalnej, o których mowa w pkt.18 powyżej, na stronie www.wygrajweekend.pl/bilety nastąpi wskazanie osoby wygrywającej daną nagrodę specjalną wraz z publikacją jej zdjęcia konkursowego.

21. Autorami zwycięskich zdjęć o „Nagrodę główną” oraz o nagrody specjalne, o których mowa w pkt. 18 powyżej, mogą być tylko Uczestnicy Konkursu, którzy zaakceptowali Regulamin, w tym wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z pkt. 30 poniżej oraz złożyli oświadczenie, w sposób wskazany w formularzu konkursowym, iż spełniają warunki określone w pkt. 3 Regulaminu.

22. Uczestnik Konkursu o „Nagrodę główną” wskazany przez Jury powołane przez Organizatora wygrywa pobyt w luksusowym hotelu SPA ("Nagroda główna").

„Nagroda główna” obejmuje:
a) voucher na jeden pobyt weekendowy (czwartek/piątek/sobota/niedziela) w apartamencie dwupokojowym - apartamenty zlokalizowane na czwartym piętrze, z jacuzzi na tarasie, w Hotelu Grand Balic Hotel, ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno ("Hotel"), w okresie do wykorzystania od 26 października 2009 roku do 23 grudnia 2009 roku. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godz. 11 w dniu wyjazdu.
Pobyt obejmuje:
i. świadczenia noclegowe oraz śniadania dla 2 osób (2 osoby dorosłe lub 1 osoba dorosła i jedno dziecko), oraz
ii. opłatę miejscową dla 2 osób, oraz
iii. wyżywienie na bazie HP (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu)
W cenę „Nagrody głównej” wchodzi możliwość korzystania, w okresie pobytu w Hotelu, na zasadach określonych w Hotelu, z:
• Sauna sucha 100 °C – ciepło powoduje relaks mięsni i odprężenie psychiczne, a chłodzenie ciała daje poczucie świeżości lekkości. • Sauna sucha 60 °C (sanarium) – połączenie temperatury z wilgotnością działa zbawiennie na organizm.
• Latonium - wyjątkowe miejsce o kojących właściwościach, czerpiące magiczną kwiecistą moc z kwiatów roślin specjalnie do tego wyselekcjonowanych.
• Łaźnia parowa – wilgotne ciepło kąpieli parowej korzystnie wpływa na wygląd skóry, oczyszcza ją i odżywia.
• Grota solankowa – działanie soli bardzo korzystnie wpływa na organizm. Panujący w grocie mikroklimat zwalcza różne choroby, jak również działa kojąco na stres. Atmosfera panująca w grocie podnosi witalność oraz wprawia w dobry nastrój.
• „Deszcz wrażeń” - zapewnia relaks wśród kropel wody i aromatycznych olejków.
b) nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto vouchera (z zastrzeżeniem pkt. 38 poniżej).

23. W celu skorzystania z „Nagrody głównej” zwycięzca zobowiązany jest dokonać stosownej rezerwacji w Hotelu, w sposób wskazany w przesłanej mu informacji drogą poczty mailowej, o której mowa w pkt. 28 poniżej, przynajmniej na 7 dni przed terminem planowanego pobytu w Hotelu.

24. Dojazd do wskazanego przez Organizatora Hotelu odbywa się na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu.

25. Uczestnik Konkursu, zdobywca „Nagrody głównej”, nie może przekazać Nagrody osobom trzecim.

26. W przypadku nie skorzystania przez Uczestnika Konkursu z „Nagrody głównej” lub danej nagrody specjalnej, o której mowa w pkt. 18, we wskazanym w Regulaminie terminie, dana nagroda przepada. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została im przyznana przez Organizatora, są wyłączone.

27. Każdy ze zdobywców „Wrześniowej nagrody specjalnej” wygrywa 2 bilety na mecz Polska-Irlandia w piłce nożnej, który rozegrany zostanie 5 września 2009 roku o godz. 20:30 na stadionie w Chorzowie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto 2 biletów na mecz (z zastrzeżeniem pkt. 38 poniżej).
Każdy ze zdobywców „Październikowej nagrody specjalnej” wygrywa 2 bilety na mecz Polska-Słowacja w piłce nożnej, który rozegrany zostanie 14 października 2009 roku o godz. 20:30 na stadionie w Chorzowie nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto 2 biletów na mecz (z zastrzeżeniem pkt. 38 poniżej).
Dojazd do Chorzowa, jak i wszelkie inne kwestie związane z pobytem w Chorzowie, w tym nocleg, odbywa się na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu.

28. Zwycięzca Konkursu o „Nagrodę główną” zostanie do dnia 23 października 2009 roku powiadomiony, drogą poczty elektronicznej na adres e - mail wskazany w formularzu konkursowym, o sposobie i czasie dostarczenia mu nagrody głównej, z zastrzeżeniem pkt.38 poniżej. Zwycięzcy Konkursu o „Wrześniową nagrodę specjalną” oraz „Październikową nagrodę specjalną” zostaną, w ciągu trzech dni od dnia wyłonienia danego zwycięzcy nagrody specjalnej, powiadomieni, drogą poczty elektronicznej na adres e - mail wskazany w formularzu konkursowym, o sposobie i czasie dostarczenia im nagród.

29. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia „Nagrody głównej”. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody głównej”, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda ta będzie przesyłana i może zostać wydawana wyłącznie do rąk zwycięzcy. Podczas wydania Nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja). Te same zasady dotyczą dostarczenia i wydawania nagród specjalnych, o których mowa w pkt. 18 powyżej.

30. Uczestnicy Konkursu oraz osoby oceniające zdjęcia wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez HRS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przekazywania nagród, doręczenia nagród, rozliczania nagród, i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych (w tym adresu e–mail i pseudonimu , a w przypadku zwycięzcy Konkursu i zwycięzców poszczególnych nagród specjalnych także: imię i nazwisko oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz adresu zameldowania i ewentualnie innych danych niezbędnych do dostarczenia, przekazania nagród oraz odprowadzenia podatku, o którym mowa w pkt. 38 poniżej) ma charakter dobrowolny (jednak ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie danej nagrody). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. pseudonimu) obejmuje jego publikację w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie zdjęcie.

31. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Waliców 11, 00- 851 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Fotograficzny Konkurs Wakacyjny". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne.

32. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Waliców 11, 00-851 Warszawa oraz na stronie www.wygrajweekend.pl.

33.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będą to nagrody porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie www.wygrajweekend.pl, z zastrzeżeniem zdania poniżej. Jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa.

34. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do zdjęć przesłanych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez te osoby trzecie. Uczestnik Konkursu oświadcza i zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych praw autorskich do przesłanego przez siebie zdjęcia.

35. Przystąpienie do Konkursu oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec.

37. Kontakt do Organizatora Konkursu: HOTEL RESERVATION SERVICE POLSKA Sp. z. o.o, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, mail: marketing@hrs.pl

38. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.), przed wydaniem Nagrody zwycięzcy Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%, a zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w takim przypadku do uiszczenia tego podatku Organizatorowi. Podatek dochodowy od wygranych w konkursach zostanie potrącony przez Organizatora z części danej nagrody pieniężnej, o których mowa w pkt. 22 lit. b i pkt. 27 powyżej.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem