Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs Foto-Wnętrzarski

Konkurs Foto-Wnętrzarski

Zrób zdjęcie telefonem bądź dowolnej klasy aparatem swojej Kuchni, Łazienki, Salonu lub Sypialni, wyślij to zdjęcie na konkurs, organizowany przez Wydawnictwo Dobry Dom i zdobądź jedną z nagród!


p>Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne


§ 1.
Regulamin określa zasady ogólnopolskiego Konkursu FOTO wnętrzarskiego (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na łamach magazynu DOBRY DOM Wnętrze i Ogród, DOBRY DOM Wnętrza domów – Łazienki, DOBRY DOM Projekty domów, wydanie specjalne DOBRY DOM Lato 2009 oraz stronach internetowych www.wnetrzeiogrod.pl i www.dobry-dom.pl.

§ 2.
Podmiotem organizującym Konkurs jest Wydawnictwo DOBRY DOM, ul. Króla Kazimierza 8/3, 35-061 Rzeszów, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 3 marca 2007, pod numerem 12662 R przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

§ 3.
Adres organizatora Konkursu:
Wydawnictwo DOBRY DOM
ul. Króla Kazimierza 8/3
35-061 Rzeszów

§ 4.
Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach konkurs.dobry-dom.pl, www.dobry-dom.pl, www.wnetrzeiogrod.pl lub wysłać zdjęcia na adres Wydawnictwa z dopiskiem „Konkurs FOTO wnętrzarski”.

§ 5.
Czas trwania konkursu: do 31 października 2009 r.

§ 6.
Publikacja wyników konkursu odbędzie się na stronach internetowych konkurs.dobry-dom.pl, www.wnetrzeiogrod.pl oraz www.dobry-dom.pl 16 listopada 2009 r.

§ 7.
Nagrodzone zdjęcia i lista zwycięzców zostaną opublikowane w grudniowej edycji magazynu Wnętrze i Ogród (4/18/2009).

§ 8.
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego.

§ 9.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.

§ 10.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) wysłanie od 4 do 10 zdjęć zrobionych dowolnej klasy aparatem fotograficznym bądź telefonem, prezentujących wystrój Państwa: Kuchni, Łazienki, Salonu i Sypialni,
b) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

§ 11.
Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać następujące informacje o Uczestniku konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), numeru telefonu kontaktowego, wiek, zawód, adres e-mail. Ponadto formularz ten powinien zawierać zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych.

§ 12.
Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

§ 13.
Przystępując do niniejszego konkursu każdy Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestnika oraz, że ich publikacja przez Organizatora lub za jego zgodą w publikacjach Wydawnictwa DOBRY DOM i na stronach www.wnetrzeiogrod.pl, www.dobry-dom.pl nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. Ponadto Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia nie uzyskały dotychczas żadnych nagród ani wyróżnień w innych konkursach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do wynagrodzenia Organizatorowi Konkursu lub innym podmiotom publikującym zdjęcia za zgodą Organizatora („inne osoby”), zgodnie z niniejszym regulaminem, wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora Konkursu i "inne osoby" od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 14.
Uczestnik poprzez wysłanie pracy fotograficznej do Wydawnictwa DOBRY DOM oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanych zdjęć, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na ich rozpowszechnianie przez publikację w tytułach Wydawnictwa DOBRY DOM i na stronach internetowych wydawnictwa. Uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż w wypadku wyróżnienia ich prac (przyznania nagrody lub wyróżnienia) udzielają bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęć w dowolny sposób, w tym przez Internet i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji Organizatora Konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 15.
Uczestnicy Konkursu, przystępując do konkursu przyjmują do wiadomości, że administratorem ich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr.133 poz. 883 ze zm.) jest Wydawnictwo DOBRY DOM ul. Króla Kazimierza 8/3, 35-061 Rzeszów. Dane te będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu. Podanie danych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 16.
Uczestnicy Konkursu, przystępując do konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwo DOBRY DOM, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, tradycyjną pocztą oraz nr telefonu, informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

III Zasady konkursu


§ 17.
Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 18.
Zadanie uczestnika konkursu polega na przesłaniu 4 - 10 zdjęć, w formie papierowej lub elektronicznej wykonanych dowolnej klasy aparatem, bądź telefonem, prezentujących wystrój swojej Kuchni, Łazienki, Salonu lub Sypialni.

§ 19.
Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie będzie pomysłowość aranżacji, a nie artyzm zdjęć. Nagrodzeni zostaną właściciele najciekawszych wnętrz!

§ 20.
Zdjęcia można przesyłać do 31 października 2009 r. W przypadku wysyłania zgłoszeń pocztą decyduje data stempla pocztowego.

§ 21.
Osoba wysyłająca fotografie musi być właścicielem domu i prezentowanych wnętrz.

§ 22.
W przypadku wygranej każdy uczestnik zgadza się na publikację swoich danych osobowych (imię / miejscowość) na stronie internetowej www.wnetrzeiogrod.pl, www.dobry-dom.pl oraz w magazynie Wnętrze i Ogród.

§ 23.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą pocztową oraz telefonicznie.

§ 24.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną komisję. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach grudniowego numeru magazynu Wnętrze i Ogród 4/18/2009 oraz na stronach internetowych konkurs.dobry-dom.pl , www.wnetrzeiogrod.pl oraz www.dobry-dom.pl.
NAGRODY:
Sprzęt RTV, AGD i inne elementy wyposażenia wnętrz. Łączna pula nagród ponad 20 000 zł !!!

§ 25.
Laureaci Nagród nie są uprawnieni do żądania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody nie mogą zostać scedowane na rzecz innych osób. Organizator ma prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zdobywców nagród.

§ 26.
Organizator nie zwraca kosztów wysłania zdjęć.

§ 27.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Organizator pokrywa koszty związany z podatkiem od nagrody.

§ 28.
Reklamacje należy nadsyłać pisemnie listem poleconym pod adresem organizatora:
Wydawnictwo DOBRY DOM, ul. Króla Kazimierza 8/3, 35-061 Rzeszów, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 29.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć niezwiązanych z tematyką konkursu.

§ 30.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Wydawnictwa DOBRY DOM przy ul. Króla Kazimierza 8/3, 35-061 Rzeszów oraz na stronie konkurs.dobry-dom.pl.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem