Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Kapitał Ludzki w obiektywie

Konkurs: Kapitał Ludzki w obiektywie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie, którego tematem jest komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim widziany obiektywem.


p>Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Kapitał Ludzki w obiektywie”
pod patronatem Wicemarszałka Województwa Macieja Eckardta

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
2. Konkurs Fotograficzny „Kapitał Ludzki w obiektywie” został objęty patronatem Wicemarszałka Województwa Macieja Eckardta.
3. Partnerami są Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu.
4. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Pomocy Technicznej PO KL.
7. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowych: www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.mojregion.eu,
www.efs.ropstorun.pl,
www.bydgoszcz.roefs.pl,
www.torun.roefs.pl.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 30 września do 13 listopada 2009 r. na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Cele i tematyka Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- przedstawienie zasięgu i popularyzacja wiedzy na temat efektów osiągniętych podczas realizacji projektów dofinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” , Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.
- zainteresowanie szerokiego grona osób Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) w zakresie projektów regionalnych,
- promocja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. wystawa fotografii) wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Tematem Konkursu jest komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim widziany obiektywem.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/ opiekunów - Załącznik nr 1. Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej musi zostać przesłana przed zakończeniem konkursu tj. do dnia 13.11.2009 r. na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32 , 87–100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Kapitał Ludzki w obiektywie”. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów i Partnerów Konkursu oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo).
3. Do pracy konkursowej uczestnik zobowiązany jest załączyć następujące oświadczenia wraz ze złożonym własnoręcznie podpisem, w których:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem i promocją wyników Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) - Załącznik nr 2.
b) oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz że:
- przenosi nieodpłatnie na Organizatorów i Partnerów Konkursu prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze niego zdjęć, w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami,
- Organizatorzy Konkursu i Partnerzy uzyskują prawa autorskie i majątkowe do pracy fotograficznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych prawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.),
- zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów,
- zobowiązany jest do przesłania 2 szt. podpisanej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych – Załącznik nr 3 - na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń (drugi egzemplarz umowy będzie do odbioru w siedzibie WUP w Toruniu od dnia 1 grudnia 2009 r.).
c) oświadczenie osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych fotografiach, iż wyrażają zgodę na wykorzystanie bezpłatnie przez Organizatorów i Partnerów Konkursu tego wizerunku w celu upowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w pkt. 5 ww. ustawy – Załącznik Nr 4.
5. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki) podając dane autora (imię i nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatorów i Partnerów Konkursu za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
9. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu mogą unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum 3 uczestników.
10. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu, Organizatorzy i Partnerzy informować będą poprzez strony:
www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl,
www.efs.ropstorun.pl,
www.bydgoszcz.roefs.pl,
www.torun.roefs.pl.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów i Partnerów Konkursu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 4 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30 września do 13 listopada 2009 r. do godz. 1500 przesłać fotografie w wersji tradycyjnych odbitek w formacie 15x21cm wraz z wersją elektroniczną w postaci płyty CD/DVD pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń z dopiskiem Konkurs Fotograficzny„Kapitał Ludzki w obiektywie”. Do koperty zaadresowanej na wyżej wskazany adres należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenia wymienione w § 3. O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data i godzina wpływu do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Komisja Konkursowa nie może zapoznać się z zawartością prac konkursowych do upływu terminu ich składania. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 16 listopada 2009 r. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
2. Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Osoby niepełnoletnie dodatkowo załączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów, do udziału w Konkursie - Załącznik nr 1.
4. Prace dostarczone w innej formie aniżeli w jednej z przedstawionych powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Po otwarciu ofert prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach internetowych dotyczących Konkursu:
www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl,
www.efs.ropstorun.pl,
www.bydgoszcz.roefs.pl,
www.torun.roefs.pl.
Internauci będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie. Głosowanie internetowe rozpocznie się 23 listopada 2009 roku o godzinie 800 i zakończy się 1 grudnia 2009 r. o godzinie 1500. W głosowaniu internetowym, internauta będzie mógł oddać jeden głos potwierdzony e-mailem. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę głosów zostanie nagrodzone nagrodą internautów.
6. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z projektami realizowanymi i/lub zrealizowanymi w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Prace powinny w sposób ciekawy ukazywać realizowane lub zrealizowane projekty w województwie kujawsko-pomorskim w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez np:
- zachowania ludzi oraz zmiany w ich otoczeniu uzyskane dzięki realizowanym projektom,
- udział uczestników projektu w kursach, szkoleniach, ich reakcje, zachowania oraz możliwości, które otworzyły się dzięki dotowanym projektom,
- personel projektu w codziennej pracy,
- inne działania prowadzone w ramach projektu.
8. Lista projektów jest dostępna na serwisach Organizatorów dostępnych pod adresami:
www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl,
www.efs.ropstorun.pl.

§ 5 Zdjęcia
1. Ocenie konkursowej podlegają wyłącznie fotografie, przesłane/dostarczone w postaci tradycyjnej odbitki w formacie 15x21cm wraz z wersją cyfrową na płycie CD/DVD, w formie plików cyfrowych z zachowaniem następujących parametrów:
- rozdzielczość min: 2048x1536 pixeli,
- zapisane w formacie plików JPEG.
na adres wskazany w §4, pkt.1
2. Uczestnicy Konkursu mogą przesłać maksymalnie do 3 sztuk zdjęć.
3. Komisja Konkursowa nie dopuszcza prac będących efektem obróbki cyfrowej.
4. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone fotografie, które zostały uprzednio nagrodzone w ramach innego Konkursu.
5. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.
6. Do każdej fotografii uczestnik zobowiązany jest dołączyć w formie pliku tekstowego informacje tj.:
- dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
- tytuł fotografii,
- nazwę projektu i przez kogo jest/był realizowany,
- datę i miejsce wykonania zdjęcia,
- ponadto uczestnicy Konkursu mogą podać parametry techniczne fotografii oraz inne uwagi.
7. Nadesłanie prac następuje na koszt uczestnika Konkursu.

§ 6 Skład Komisji Konkursowej
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
- Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor lub Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- Sekretarz Komisji Konkursowej – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
- Członkowie Komisji Konkursowej – 3 przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, niezależny fotograf.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
- kwalifikacja do oceny zgłoszonych fotografii,
- ocena zgłoszonych fotografii,
- przyznanie nagród.

§ 7 Kryteria Oceny
1. Członkowie Komisji Konkursowej oceniającej prace, biorą pod uwagę:
- zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
- wartość artystyczną i techniczną wykonania zdjęć,
- oryginalność podejścia do tematu,
- kreatywność pracy.
§ 8 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2009 roku. O zwycięstwie decyduje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. O decyzji Komisji, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą listowną. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagrody do dnia 3 grudnia 2009 roku.
3. W przypadku kiedy Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody podczas uroczystości wręczenia, nagroda będzie do odebrania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w terminie do 31 stycznia 2010 roku.
4. W przypadku zmiany adresu wskazanego, uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatorów i Partnerów na piśmie, podając nowy adres. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty 3 grudnia 2009 roku, może spowodować utratę nagrody, w zależności od decyzji Organizatorów i Partnerów.
5. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronach: www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl,
www.efs.ropstorun.home.pl,
www.bydgoszcz.roefs.pl,
www.torun.roefs.pl.
nie później niż do dnia 3 grudnia 2009 roku.

§ 9 Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca: nagroda rzeczowa, w postaci aparatu lustrzanki cyfrowej,
- za zajęcie II miejsca: nagroda rzeczowa, w postaci aparatu cyfrowego,
- za zajęcie III miejsca: nagroda rzeczowa, w postaci statywu do aparatu.
2. Ponadto wszyscy Laureaci otrzymają albumy fotograficzne wraz dyplomami.
3. Nagroda internautów w postaci czytnika kart zostanie przyznana na podstawie wyników głosowania w Internecie na stronach:
www.wup.torun.pl/pokl/konkurs,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl,
www.efs.ropstorun.home.pl,
www.bydgoszcz.roefs.pl,
www.torun.roefs.pl.
4. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na Konkurs.
5. W przypadku otrzymania przez Organizatorów, Partnerów Konkursu lub Członków Komisji Konkursowej informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorom, Partnerom Konkursu lub – na mocy jego decyzji – Komisji Konkursowej, przysługuje prawo do:
- wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
- odmowy przekazania nagrody danej uczestnikowi Konkursu i przekazanie jej na rzecz innego uczestnika Konkursu,
- w przypadku nagród już przyznanych - domagania się ich zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
3. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
4. Laureaci Konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości powyżej 760,00 zł netto zobowiązani są do opłacenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Wszystkie dokumenty związane z ww. zapłatą zostaną wydane im podczas wręczania nagród.
 


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem