Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Powiat Miński w obiektywie

Konkurs: Powiat Miński w obiektywie

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Mechanik” działające przy ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Powiat Miński w obiektywie".


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Mechanik” działające przy ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach realizacji zadania publicznego „Krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży”  (Starostwo Powiatowe miasta Mińsk Mazowiecki).

2. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej walory wypoczynku i turystyki w Powiecie Mińskim. Prace powinny w sposób niekonwencjonalny ukazywać piękno regionu, oddawać klimat, nastrój, charakter rekreacyjny Powiatu Mińskiego. Wykonane zdjęcia mają wywoływać pozytywne skojarzenia z regionem, stanowić jego wizytówkę, zachęcać turystów, mieszkańców do wypoczynku i zwiedzania ciekawych miejsc  w Powiecie Mińskim. Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący Region.

3. Celem Konkursu jest:
-    Budowa tożsamości młodzieży z miejscem zamieszkania ramach idei Małej Ojczyzny.
-    Dostrzeganie w powiecie Mińskim ciekawych miejsc wartych pokazania.
-    Nauka wyrażania siebie, dwoich emocji, uczuć, ukazywania piękna miejsca zamieszkania jego okolic poprzez środek artystyczny jakim jest fotografia.
-    Popularyzacja turystyki i rekreacji poprzez ukazanie piękna powiatu mińskiego (zabytków, ważnych miejsc historycznych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, krajobrazów, ciekawych miejsc wartych zwiedzenia).

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mińskiego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie uczący się w szkołach innych niż w Powiecie Mińskim.
 
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest płatny (kwota wpłaty od uczestnika 10,- PLN – na konto stowarzyszenia lub wpłaty można dokonać w kasie ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy).

2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać pojedynczą fotografię lub cykl fotografii, nieprzekraczający 5 fotografii.

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.

4. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości minimum 6 Mpix tj. 3000 pixeli x 2000 pixeli, około 18 x 25 cm w rozdzielczości 300 dpi, zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) i w postaci wydruków 18 x 25cm (zdjęcia ponumerowane wg karty zgłoszeniowej).

5. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia i wpłaty 10,00PLN. Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.mechanik.home.pl a także www.dcamera.pl . Oświadczenie powinno być w jednej kopercie ze zdjęciami. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty zgłoszeniowej  i oświadczenia oraz wpłaty (potwierdzenie z kasy lub potwierdzenie przelewu bankowego). Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 30.05.2009.

7. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie swoich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie Powiatu Mińskiego, ZSZ nr im. Powstańców Warszawy i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie w związku z konkursem.

8. Uczestnik wysyłając fotografię lub cykl fotografii oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.

9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie od chwili nadesłania ich z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem oraz wpłaceniem kwoty 10,00 PLN stanowią własność stowarzyszenia  „Mechanik” oraz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim (mogą być publikowane, przetwarzane itp.  przez stowarzyszenie „Mechanik” oraz Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim gdyż stanowią ich własność).

10. Właściciele prac (jeśli jest to osoba nieletnia – zgoda rodziców), przekazują prace konkursowe na rzecz w/w podmiotów.

11. Maksymalna ilość uczestników 100 osób przy czym liczy się kolejność zgłoszeń bez proporcji gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna.

12. Grupy i kategorie konkursu:
Grupa I – Uczniowie szkół gimnazjalnych
Grupa II – Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Kategoria I – aparaty kompaktowe
Kategoria II – lustrzanki cyfrowe
Uczestnik może brać udział w jednej grupie i w jednej kategorii.

Jeśli ilość osób w grupach lub kategoriach jest zbyt mała organizator może znieść ten podział. Istnieje wtedy jedna grupa i jedna kategoria. W związku z czym może wzrosnąć ilość wyróżnień.

§ 4 Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim ul. Sosnkowskiego 43, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki lub dostarczyć osobiście na ten sam adres z dopiskiem Powiat Miński w obiektywie. Stowarzyszenie sportowo – rekreacyjne  „Mechanik”.
Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce i obiekt znajdujący się na zdjęciu.

2. Termin składania prac upływa z dniem 30 października 2009 r. Liczy się data stempla pocztowego lub adnotacja o osobistym doręczeniu prac.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach.  Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni pocztą.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

§ 5 Jury
1. Prace będą oceniane przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni Laureatów.
2. Pełny skład Jury zostanie podany na stronie: www.mechanik.home.pl oraz www.dcamera.pl .
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 
§ 6 Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
2. Nagrodami w konkursie są:
I nagroda główna za najlepsze zdjęcie : aparat cyfrowy lustrzanka – Nikon D – 60 + obiektyw 18 – 55, torba, karta pamięci, akumulator,
Nagroda wylosowana z pośród uczestników: zaawansowany aparat cyfrowy kompakt – Nikon Coolpix P 80 ,
I miejsca: Jak fotografować absolutnie wszystko aparatem cyfrowym – książka National gegraphic.
II miejsca i III miejsca: Okiem fotografa – National gegraphic książka
Wyróżnienia (2): Sekrety mistrza fotografii cyfrowej - książka
Nagrody rozlosowane wśród uczestników raz dla laureatów: Koszulki i czapki okazyjne.
W losowaniu aparatu kompaktowego wśród uczestników nie może wziąć udziału osoba, która wygra Nagrodę Główną – Lustrzankę cyfrową.

Losowanie odbędzie się podczas rozdania nagród.
Losowania dokona osoba wskazana przez Koordynatora konkursu tj. p. Mariusza Wróblewskiego.

3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wernisażu otwierającego wystawę pokonkursową dnia 10.12.2009. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone będą również na stronie internetowej www.mechanik.home.pl oraz www.dcamera.pl .

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub zmniejszenia puli nagród w związku z małą ilością zgłoszeń .

5. Jury ma prawo dokonania innego podziału nagród z zachowaniem zasady rozdysponowania całej ich puli. Sponsorzy konkursu mogą przyznać także dodatkowe nagrody.
 
§ 7 Prawa autorskie
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych powiatu Mińskiego lub innych.
4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji powiatu, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi
roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. Każda fotografia powinna zwierać formułę:
Udzielam Starostwu Powiatowemu miasta Mińsk Mazowiecki oraz Stowarzyszeniu Sportowo – Rekreacyjnemu  „Mechanik” działającym przy ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym przez mnie w dniu ……………… 2009r.
 
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub zmniejszenia puli nagród bez podania przyczyny.
6. Dodatkowych informacji udziela Koordynator konkursu Mariusz Wróblewski, wroblewskima@gmail.com.
 
§ 9. Harmonogram konkursu
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2009.
2. Ocena jury do 30.11.2009 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 05.12.2009 r
4. Wystawa pokonkursowa prac oraz wręczenie nagród 10.12.2009r – planowany termin.

Nr konta: 
Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Mechanik”
Mińsk Mazowiecki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
Bank PEKAO  SA I Oddz. Mińsk Maz. 91 1240 2702 1111 0010 1977 6513


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem