Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Ratujmy przyrodę

Konkurs: Ratujmy przyrodę

Komisja Ochrony Przyrody przy PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie zachęca wszystkich fotografujących do udziału w konkursie, którego celem jest pokazanie na zdjęciach, że warto i trzeba chronić przyrodę. Oraz tego, jak można to robić skutecznie.


p>REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56, 43- 400 Cieszyn, zwana dalej Organizatorem.
2. Prace nadesłane na Konkurs powinny dotyczyć ratowania przyrody, zagrożonych gatunków, ingerencji człowieka w środowisko naturalne itp. W Konkursie nie będą brały udział prace, które nie promują hasła Konkursu.
3. Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

II. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na ingerencje człowieka w przyrodę oraz promowanie jej ochrony.

III. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu – od 2 czerwca 2008 r. do 30 września 2008 r.
2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
3. Uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 5 zdjęć (łącznie).
4. Minimalny format nadsyłanych zdjęć to A4 (papier fotograficzny matowy lub błyszczący), technika wykonania zdjęć jest dowolna. Oprócz zdjęć na papierze fotograficznym, należy również dostarczyć te same zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD.
5. Organizator nie zwraca zdjęć, jak również płyt CD nadesłanych na Konkurs
6. Z chwilą ich nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych fotografii m.in. w wystawie pokonkursowej oraz w publikacjach związanych z ratowaniem przyrody. Każdorazowo zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
8. Regulamin Konkursu znajduje się w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głębokiej 56 oraz na jego stronie internetowej www.pttkcieszyn.fm.interia.pl.
9. Zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania fotografii, kategoria wiekowa oraz kategorię Cieszyn lub powiat jak również datę urodzenia z inicjałami (np. 01.01.1998 ZZ). Wzór metryczki znajduje się na końcu regulaminu.
10. Do dużej koperty należy włożyć opisane na odwrocie zdjęcie/-a oraz drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę oznaczoną na zewnątrz tylko
Datą urodzenia z inicjałami, która będzie zawierać w środku podpisaną kartę zgłoszenia oraz podpisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD z nagranymi tylko zdjęciami biorącymi udział w Konkursie. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodzica/ów, bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
11. Prace w zamkniętej, dużej kopercie należy nadsyłać drogą pocztową do 15 września
2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn, z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Ratujmy Przyrodę!”. Prace można również dostarczać osobiście do oddziału PTTK w Cieszynie w terminie do 15 września 2008r.
12. Nadesłane prace, po ogłoszeniu wyników Konkursu będą prezentowane na wystawie w Cieszynie na początku roku 2009. Informacja o wystawie będzie podana w Głosie Ziemi Cieszyńskiej oraz w Wiadomościach Ratuszowych i na stronie internetowej Oddziału www.pttkcieszyn.fm.interia.pl
13. Fotografie bez metryczki, podpisanej karty zgłoszenia, płyty CD z nagranymi zdjęciami lub, w przypadku osób niepełnoletnich, braku zgody rodzica/-ów lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie, nie będą brały udziału w Konkursie.
14. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub rozpowszechniania;
- przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. /jednolity tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku/, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
- nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach;
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne.
2. W skład jury będą wchodzić również przedstawiciele głównych sponsorów.
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 1) zdjęcia z Cieszyna
2) zdjęcia z powiatu
4. Uczestnicy Konkursu biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych:
I. od 10 do 15 lat
II. od 16 lat i więcej
5. Jury w pierwszej kolejności otworzy duże koperty z pracami, dokona oceny i wyboru najlepszych prac, a następnie otworzy małe koperty oznaczone datą urodzenia i inicjałami, aby poznać imię i nazwisko autorów zdjęć.
6. Przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
7. Przewiduje się również nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach rozlosowane pomiędzy uczestników, których prace nie zostaną nagrodzone.
8. Nagrody nie odebrane zostaną w miarę możliwości dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi pomiędzy 30 września a 10 października 2008 roku, w Głosie Ziemi Cieszyńskiej. Wszyscy laureaci i autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o werdykcie jury oraz o dacie i miejscu odbioru nagród.
10. Data wręczenia nagród zostanie podana przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

V. Informacje pozakonkursowe
1. Firma Fotoland zgodziła się dla uczestników Konkursu wywoływać zdjęcia z 50% bonifikatą, trzeba jednak posiadać wypełnioną „kartę zgłoszenia do Konkursu”. Promocja ta będzie trwać od początku Konkursu do zakończenia przyjmowania prac.
Adresy punktów gdzie będzie możliwość złożenia zamówienia:
FOTOLAND s.c
ul.Andrzeja Brody 8,
43-450 Ustroń

Uwaga:  Zainbteresowanych konkursem fotograficznym "Ratujmy Przyrodę" prosimy o zadawanie pytań na adres e-mail: andejolena@wp.pl.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem