Konkurs: Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego

Konkurs: Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego

Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego - to konkurs fotograficzny organizowany wspólnie z PTTK Oddział Opole oraz Opolskim Oddziałem ZPAF. Ma charakter otwarty i adresowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.


p>Regulamin XIV Konkursu Fotograficznego "Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2009"

I. ORGANIZATORZY

1.Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Opole
3.Związek Polskich Artystów Fotografików - Oddział Opolski.

II. CEL KONKURSU

1.Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
2.Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
3.Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych  w zakresie fotografii.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć (lub taką samą ilość zestawów tematycznych) wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Minimalny format odbitek lub wydruków - wyłącznie na papierze fotograficznym - nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm lub 21,0 x 29,7 cm (A4). Zestaw tematyczny może zawierać 3 do 5 zdjęć.

2.Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki):
- wiejskiej architektury mieszkalno - gospodarczej (np.: domy, stodoły, itp.),
- małej architektury (np.: gołębniki, pompy drewniane, haźle, itp.),
- wiejskiej architektury przemysłowej (np.: młyny, cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.),
- rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie),
- budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie)
- architektury sakralnej (kościoły, kapliczki itp.)
Prace powinny przedstawiać obiekty z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem zabytków znajdujących się w Muzeum).

3.Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora pracy,
- adres autora pracy,
- nazwę i miejsce fotografowanego obiektu,    
- tytuł zdjęcia
- czas jego powstania (opcjonalnie).

4. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach:
- osobiście w siedzibach:
Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174
Opolskiego Oddziału PTTK, ul. Krakowska15/17
- za pośrednictwem internetu na stronach:
www.muzeumwsiopolskiej.pl
www.opole.pttk.pl
www.zpaf.po.opole.pl

5. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą (zabezpieczając przed uszkodzeniem) na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny".

6. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.

7. W konkursie nie mogą wziąć udziału prace zgłaszane w poprzednich jego edycjach, jak również te, które brały udział w innych konkursach fotograficznych.

8. W konkursie nie mogą wziąć udziału organizatorzy konkursu (pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej) oraz członkowie ich rodzin, a także osoby biorące udział w pracach Jury konkursowego i członkowie ich rodzin.

9.Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 18 kwietnia 2009 roku.
2.Termin dostarczenia prac upływa z dniem 31 października 2009 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
3.Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą artyści fotograficy oraz przedstawiciel Muzeum i PTTK. Prace, które nie spełnią warunków regulaminowych nie będą oceniane.
4.Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 25 listopada do końca grudnia 2009 roku.

V. NAGRODY

1.Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody:
- I nagroda 750 zł,
- II nagroda 600 zł,
- III nagroda 400 zł,
- cztery wyróżnienia po 200 zł,
- nagroda specjalna (rzeczowa) za dodatkowe walory krajoznawcze
2.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach.
2.Autorzy zgłoszonych do konkursu prac zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach i zaproszeni do udziału w uroczystym jego podsumowaniu połączonym z otwarciem wystawy pokonkursowej.

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

1.Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Muzeum.

2.Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych dla celów reklamowych oraz do prezentowania wystawy w innych ośrodkach.

3.Prace nie zakwalifikowane do wystawy należy odebrać w Muzeum Wsi Opolskiej w terminie do 11 stycznia 2010 roku. Po tym terminie nieodebrane fotografie nie będą przez Muzeum przechowywane.

4.Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
-    przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Z dn. 23 lutego 1994r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnia i wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej)
-    zapoznał się z regulaminem konkursu i zaakceptował jego warunki
-    wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania ? zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami)

VIII. INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Architektury Ludowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, tel. 77 457 23 49 wew. 147 lub 77 474 30 21 wew. 122, 123


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

  • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
  • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
  • forów dyskusyjnych;
  • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
  • codziennego newslettera informacyjnego;
  • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem