9 czerwca 2009, 10:33
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 2978 razy

Konkurs: Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego

Konkurs: Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego

Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego - to konkurs fotograficzny organizowany wspólnie z PTTK Oddział Opole oraz Opolskim Oddziałem ZPAF. Ma charakter otwarty i adresowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

p>Regulamin XIV Konkursu Fotograficznego "Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2009"

I. ORGANIZATORZY

1.Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Opole
3.Związek Polskich Artystów Fotografików - Oddział Opolski.

II. CEL KONKURSU

1.Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
2.Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
3.Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych  w zakresie fotografii.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć (lub taką samą ilość zestawów tematycznych) wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Minimalny format odbitek lub wydruków - wyłącznie na papierze fotograficznym - nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm lub 21,0 x 29,7 cm (A4). Zestaw tematyczny może zawierać 3 do 5 zdjęć.

2.Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki):
- wiejskiej architektury mieszkalno - gospodarczej (np.: domy, stodoły, itp.),
- małej architektury (np.: gołębniki, pompy drewniane, haźle, itp.),
- wiejskiej architektury przemysłowej (np.: młyny, cegielnie, gorzelnie, wapienniki itp.),
- rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie),
- budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie)
- architektury sakralnej (kościoły, kapliczki itp.)
Prace powinny przedstawiać obiekty z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem zabytków znajdujących się w Muzeum).

3.Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora pracy,
- adres autora pracy,
- nazwę i miejsce fotografowanego obiektu,    
- tytuł zdjęcia
- czas jego powstania (opcjonalnie).

4. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach:
- osobiście w siedzibach:
Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174
Opolskiego Oddziału PTTK, ul. Krakowska15/17
- za pośrednictwem internetu na stronach:
www.muzeumwsiopolskiej.pl
www.opole.pttk.pl
www.zpaf.po.opole.pl

5. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą (zabezpieczając przed uszkodzeniem) na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny".

6. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.

7. W konkursie nie mogą wziąć udziału prace zgłaszane w poprzednich jego edycjach, jak również te, które brały udział w innych konkursach fotograficznych.

8. W konkursie nie mogą wziąć udziału organizatorzy konkursu (pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej) oraz członkowie ich rodzin, a także osoby biorące udział w pracach Jury konkursowego i członkowie ich rodzin.

9.Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 18 kwietnia 2009 roku.
2.Termin dostarczenia prac upływa z dniem 31 października 2009 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
3.Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą artyści fotograficy oraz przedstawiciel Muzeum i PTTK. Prace, które nie spełnią warunków regulaminowych nie będą oceniane.
4.Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 25 listopada do końca grudnia 2009 roku.

V. NAGRODY

1.Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody:
- I nagroda 750 zł,
- II nagroda 600 zł,
- III nagroda 400 zł,
- cztery wyróżnienia po 200 zł,
- nagroda specjalna (rzeczowa) za dodatkowe walory krajoznawcze
2.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach.
2.Autorzy zgłoszonych do konkursu prac zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach i zaproszeni do udziału w uroczystym jego podsumowaniu połączonym z otwarciem wystawy pokonkursowej.

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

1.Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Muzeum.

2.Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych dla celów reklamowych oraz do prezentowania wystawy w innych ośrodkach.

3.Prace nie zakwalifikowane do wystawy należy odebrać w Muzeum Wsi Opolskiej w terminie do 11 stycznia 2010 roku. Po tym terminie nieodebrane fotografie nie będą przez Muzeum przechowywane.

4.Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
-    przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Z dn. 23 lutego 1994r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnia i wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej)
-    zapoznał się z regulaminem konkursu i zaakceptował jego warunki
-    wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania ? zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami)

VIII. INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Architektury Ludowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, tel. 77 457 23 49 wew. 147 lub 77 474 30 21 wew. 122, 123


INFORMACJE O KONKURSACH
Nagroda Pula nagród: 2500 zł
Czas trwania 18 kwietnia 2009 - 31 października 2009
Kategoria Uroki regionu


www.swiatobrazu.pl