10 czerwca 2010, 17:55
Autor: Romuald Gabrysz
czytano: 8076 razy

Konkursy fotograficzne w Swiatobrazu.pl – zagadnienia podatkowe

Konkursy fotograficzne w Swiatobrazu.pl – zagadnienia podatkowe

Konkursy fotograficzne organizowane przez Swiatobrazu.pl cieszą się wielką popularnością. Biorą w nich udział tysiące naszych Czytelników (za co serdecznie dziękujemy!), wygrywając setki różnych nagród – często wysokiej wartości. Już za tydzień ogłosimy wyniki kolejnych konkursów, w których nagrodami są monitory i aparaty fotograficzne.

Wygrywamy nagrodę i co daje?

Konkursy fotograficzne przeprowadzane w Internecie jako forma promocji firm, czy aktywizacji czytelników stron internetowych stały się codziennością. Wygrane w tych konkursach są coraz bardziej atrakcyjne, pojawia się więc pytanie o sposób opodatkowania nagród. Zadają je zarówno organizatorzy, jak i zwycięzcy konkursów, dla których wydanie czy otrzymanie nagrody może łączyć się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

Co zatem powinniśmy zrobić, jeżeli organizujemy konkurs? Co, jeśli wygramy w konkursie jakąś nagrodę?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zapis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof), który zwalnia od podatku dochodowego wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu (konkursy fotograficzne bezsprzecznie możemy zaliczyć do jednej wymienionych kategorii), a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

Przy nagrodach o wartości do 760 zł sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Nagrody zwolnione są od podatku. Pojawiają się jednak dodatkowe pytania: czy konkurs fotograficzny ogłoszony na stronie internetowej jest konkursem ogłoszonym przez środki masowego przekazu? I kolejne – w jaki sposób ustalić wartość pieniężną wygranej, którą stanowi jakiś przedmiot (towar?)

Na początek wyjaśnijmy wątpliwość pierwszą. Literalne brzmienie cytowanego wyżej przepisu nie wskazuje wprost, aby Internet został zaliczony przez ustawodawcę do środków masowego przekazu. Wymienia on przecież w nawiasie jako środki masowego przekazu prasę, radio i telewizję. Należy jednak przyjąć, że jest to wyliczenie przykładowe – przecież prasa, radio i telewizja nie wyczerpuje definicji środków masowego przekazu (której zresztą próżno szukać w ustawie o pdof czy innych przepisach podatkowych) – więc ustawodawca, chcąc ograniczyć zakres zwolnienia do prasy, radia i telewizji, powinien uzyć słowa "wyłącznie". Jeśli nie użył, a w prawie nie odnajdujemy ścisłej definicji środka masowego przekazu, oznacza, że powinniśmy spróbować określić co w istocie oznacza pojęcie "środki masowego przekazu". Przy braku legalnych definicji prawnych musimy kierować się definicjami ogólnymi, słownikowymi.

Słownikowa definicja Wydawnictwa PWN S.A. wskazuje, iż środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności.

Konkursy fotograficzne

Fot. Grzegorz Przyborowski "my little planet", II nagroda w konkursie "Efekty specjalne w fotografii"


Jak widać, Internet spełnia wymienione wyżej kryteria. Co więcej – w szerokim rozumieniu prawnej definicji prasy, zawartej w ustawie Prawo prasowe, niektóre wydawnictwa internetowe też można uznać za prasę. Pod pojęciem "prasy" rozumiemy bowiem w myśl tej ustawy publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania (...).

Nie ma więc przeszkód, aby uznać, iż konkursy w Internecie organizowane są przez środki masowego przekazu – większość serwisów internetowych spełnia bowiem warunki, aby je za środki masowego przekazu uznać. Ale uwaga: serwisy, ograniczające dostęp (np. serwisy korporacyjne, serwisy płatne) mogą już nie być uznane za środek masowego przekazu – nie jest bowiem spełnione kryterium kierowania treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Oczywiście – diabeł tkwi w szczegółach – można by się zastanawiać, od którego mamy do czynienia z "bardzo liczną" publicznością, i jak określić "zróżnicowanie" odbiorców – ale to już temat na inne opracowanie.


Jak ustalić wartość wygranej w naturze?

Odpowiedzi udziela wprost ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi ona, iż wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nagrodą będzie np. nowy plecak, jego wartość możemy ustalić w oparciu o ceny stosowane w obrocie – pomocne tu będą liczne porównywarki cen, w których znajdziemy ceny stosowane przez sklepy, obracające danym asortymentem – a więc przez podmioty, stosujące (co do zasady) ceny rynkowe.

Gdy nagroda przekracza wartość 760 zł

Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof mówi, iż z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – organizator pobiera podatek zryczałtowany w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Wspomniane w przepisie wyłączenia dotyczą :

- wygranych w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Te wygrane zwolnione są od podatku dochodowego – organizatorzy wspomnianych wyżej gier płacą już odpowiedni podatek, uzależniony od rodzaju przedsięwzięcia.

Organizatorzy konkursów fotograficznych (i wszystkich pozostałych), którzy wydają (wypłacają) nagrody nie korzystające ze zwolnienia od podatku powinni więc pobrać od zwycięzcy zryczałtowany podatek, a na koniec roku sporządzić zbiorczą deklarację PIT-8AR. Zwycięzcy otrzymujący nagrody nie wykazują w zeznaniu rocznym dochodów z uzyskanych nagród i nie łączą ich z dochodami z innych źródeł.

Nagroda za 780 zł – podatek od całości, czy od różnicy?

Takie pytanie może się pojawić, jeśli nieuważnie przeczytamy przepis zwalniający nagrody do 760 zł od podatku. Użyto bowiem następującego warunku:

"- jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł."

Oznacza to, iż jeśli wartość wygranej przekroczy kwotę 760 zł, to zwolnienie przestaje obowiązywać i nagrodę należy opodatkować na zasadach ogólnych. www.swiatobrazu.pl