11 grudnia 2017, 12:30
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 2402 razy

Magazyn "LensCulture" wybrał wschodzące talenty światowej fotografii. Wśród zwycięzców jest trzech Polaków

Magazyn "LensCulture" wybrał wschodzące talenty światowej fotografii. Wśród zwycięzców jest trzech Polaków

Międzynarodowe jury „LensCulture” ogłosiło nazwiska 50 wschodzących gwiazd fotografii 2017 roku. Niektórzy z nich, zdaniem organizatorów, już osiągnęli sukces i uznanie na poziomie lokalnym. Teraz, według jurorów, są gotowi na podbój sceny światowej. Prace 50 najlepiej zapowiadających się fotografów zostaną wystawione w Klompching Gallery w Nowym Jorku. Wśród zwycięzców jest trzech Polaków: Karol Pałka, Paweł Starzec i Kaja Rata.

Karol Pałka – "Gmach"

"Gmach" jest wizualną podróżą do czasów, o których większość chciałaby już zapomnieć. Fotografie przedstawiają wybrane obiekty będące pozostałościami po komunistycznym reżimie, m.in. wnętrza schronów i budynku dyrekcji Huty im. Lenina, słynnego dzieła socrealizmu, w którym wizyty składali Nikita Chruszczow i Fidel Castro, a także Hotelu Polana na Słowacji, zamkniętego rządowego ośrodka wypoczynkowego, który należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

[kn_free]

Karol Pałka konstruuje tytułowy Gmach, by opowiedzieć o władzy i jej trwałości. Gmach daje schronienie, zapewnia bezpieczeństwo, spokój i jednocześnie poczucie siły. To jednak uczucie złudne, a władza – wbrew przekonaniu tych, którzy ją dzierżą – nie została dana raz na zawsze, lecz tylko na chwilę. Tymczasem widmo upadku jest bliskie i czyha tuż za rogiem, tuż za zimnymi i grubymi murami pozornie wielkich idei.

Karol Pałka (ur. 1991) – fotograf, reżyser filmów dokumentalnych, absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Wajdy. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego projekty fotograficzne nagradzane były w najważniejszych konkursach fotograficznych na świecie, m.in. na International Photography Awards, Hasselblad Masters Awards, PDN Photo Annual, La Quatrieme Image.

Fot. Karol Pałka

Fot. Karol Pałka

Fot. Karol Pałka

[kn_advert]

Paweł Starzec – "Pamięć wody"

Hi­sto­ria jest ugo­dą we­wnątrz da­nej spo­łecz­no­ści obej­mu­ją­cą spo­sób, w jaki ta spo­łecz­ność pa­mię­ta wy­da­rze­nia ma­ją­ce miej­sce w prze­szło­ści. Po­trze­ba kon­stru­owa­nia i opie­ra­nia się na hi­sto­rii w celu wy­kre­śle­nia współ­cze­sne­go po­rząd­ku jest do­dat­ko­wym do­wo­dem na jej szcze­gól­ną rolę. Gru­pa lu­dzi o iden­tycz­nym po­strze­ga­niu mi­nio­nych zda­rzeń for­mu­je zbio­ro­wą świa­do­mość. Na­ród, jako gru­pa et­nicz­na po­sia­da­ją­ca zor­ga­ni­zo­wa­ne pa­ństwo, wśród swo­ich cech kon­sty­tu­tyw­nych za­wie­ra współ­dzie­le­nie toż­sa­mych hi­sto­rycz­nych i kul­tu­ro­wych uwa­run­ko­wań. Kul­tu­ra da­nej spo­łecz­no­ści opie­ra się na współ­prze­ży­wa­nej hi­sto­rii, przyj­mu­jącej kształt usta­lo­ne­go po­rząd­ku fak­tów.

"Pa­mięć wody" jest do­ku­men­tem o prze­pi­sy­wa­niu na nowo hi­sto­rii w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie.

Paweł Starzec to fotograf, dziennikarz i socjolog. Pracuje nad dokumentami fotograficznymi. Zainteresowany relacjami pomiędzy przestrzeniami a ich szerszym kontekstem oraz wizualizowaniem procesów poprzez ich peryferia. Socjolog wizualny, pracujący jako teoretyk i zajmujący się badawczo w ramach studiów doktoranckich na ISNS UW polami wizualnej komunikacji masowej i wizualnych narracji. Wykładowca i prowadzący odpowiedzialny za szereg programów warsztatowych, współzałożyciel fundacji Papier Bije Kamień, obecnie w kolektywie Azimuth Press. Student fotografii na ITF Opava, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego. Entuzjasta zinów i kultury DIY.

Fot. Paweł Starzec

Fot. Paweł Starzec

Fot. Paweł Starzec

Kaja Rata – "Kajnikaj"

"Czasami wydaje mi się, że wszystko się zapadnie. Szare od sadzy kamienice i zdewastowane chodniki, pod którymi ciągną się kopalniane korytarze. Mieszkam w niewielkim mieście na Śląsku, gdzie może kiedyś działo się coś ciekawego, ale było to na tyle dawno, że zdążyło się już zakopać w pamięci. Nie jest tu ani ładnie, ani brzydko. Nie ma spuścizny poprzednich pokoleń ani nawet przejawów ułańskiej fantazji obecnych. Gdyby nie sterczące w powietrzu martwe szyby kopalniane, moje miasto mogłoby znajdować się gdziekolwiek. Albo raczej gdzieniegdzie.

«Gdzieniegdzie» to przysłówek. W gwarze śląskiej ma swój odpowiednik – «kajnikaj». Jeżeli użyjemy tego określenia, moje miejsce będzie trochę mniej gdzieniegdzie. To oczywista forma oswajania zastanej rzeczywistości, pozwalająca na nadbudowanie jej i stworzenie swoistej mitologii.

Patrząc na rozciągające się nad podupadającym miastem niebo i konstruując rachityczne machiny, próbuję znaleźć swoją drogę ucieczki z miejsca, w którym się urodziłam i wychowałam. A przecież zdaję sobie sprawę, że jest to rzecz skazana na porażkę".

Kaja Rata (ur. 1987) urodziła się i mieszka na Śląsku. W 2015 roku obroniła pracę licencjacką z fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W tym samym roku przystąpiła do programu mentorskiego Sputnik Photos w Warszawie, pracowała nad projektem "Kajnikaj". Po zakończeniu programu rozpoczęła studia w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie.

Fot. Kaja Rata

Fot. Kaja Rata

Fot. Kaja Rata

 www.swiatobrazu.pl