Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Morze

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Morze

Rozpoczęła się już IV edycja konkursu im. Jana Gackowskiego pt. "Morze". Do końca września mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący.


p>REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MORZE” im. Jana Gackowskiego
Edycja IV konkursu
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Patronem konkursu jest jego Twórca, niezapomniany i nieodżałowany, bezkompromisowy i oryginalny twórca-fotograf, zmarły w 2008 roku, pierwszy Prezes GTTF, Jan Gackowski.

1.2. Celem Konkursu jest świadome doskonalenie fotograficznej wizualizacji, odnajdywanie skojarzeń i ciekawych zjawisk, wszelkich marzeń, tęsknot, pasji, lęków, mitów i realiów ludzkiego zmagania z żywiołem morza, bowiem morze jest odwiecznym symbolem macierzy, odkrywczości i dynamiki życia. Takie to właśnie inspiracje i obszary wyobraźni powinny być impulsem do fotograficznych obrazów o twórczej, osobistej wizji morza, naszego Bałtyckiego, ale także wszystkich mórz świata, gdzie rzucił nas los i pozwolił na chwilę refleksji i fotograficznej rejestracji.

1.3. Organizatorem Konkursu „Morze” im. Jana Gackowskiego, Edycja IV, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest Gdańskie Towarzystwo Twórczości Fotograficznej przy współpracy z Gdańską Wyższą Szkoła Humanistyczną, Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, Gdańskim Kantorem Wydawniczym oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury.

1.4. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: www.gttf.infi.pl

1.5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą także na stronie internetowej: www.gttf.infi.pl

2. ZASADY KONKURSU
2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu Konkursu.

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w wersji papierowej zdjęć w określonych w regulaminie terminie i formie.

2.4. Zdjęcia powinny być wykonane w minimalnym formacie 20cm x 30 cm. Do formatu 50 X 70.

2.5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć lub 3 zestawy zdjęć po maksymalnie 4 zdjęcia tylko własnego autorstwa.

2.6. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane ich autorom.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Prace należy przesyłać do dnia 30 września 2009 roku.

3.2. Prace należy przesyłać na adres: Klub Garnizonowy, ul. Słowackiego 3, 80-257 Gdańsk Wrzeszcz, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „GTTF –KONKURS MORZE”, dołączając stosowny formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej www.gttf.infi.pl

3.3. Prace doręczone organizatorowi po określonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

3.4. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu.

3.5. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 10.10.2009 r.

3.6. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15.10.2009 r.

3.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w internecie, a zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie na podstawie podanych danych tele-adresowych i zaproszeni na wernisaż wystawy pokonkursowej.

3.8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.9. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w październiku 2009 r. w ustalonym przez organizatora miejscu.
 
4. NAGRODY
4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I – III oraz wyróżnienia.

4.2. Nagrody:
I miejsce – autorska statuetka plus nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł brutto,
II miejsce – autorska statuetka plus nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł. brutto,
III miejsce – autorska statuetka plus nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł. brutto,
Wyróżnienia (3 – 5) dyplom plus nagrody książkowe.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak również przyznania tylko niektórych nagród.

4.4. Organizator konkursu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrody rzeczowe podlegają opodatkowaniu.

5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

5.2. Autorzy nagrodzonych prac udzielają Gdańskiemu Towarzystwu Twórczości Fotograficznej nieodpłatnej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów nagrodzonych prac w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, publikowania w materiałach promocyjnych GTTF-u oraz na stronach internetowych sponsorów, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5.3. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

5.4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.

6.2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

6.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zarząd GTTF

Do pobrania:
karta zgłoszenia (DOC)
regulamin (DOC)


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem