Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Opodatkowanie fotografów część 2 - kontrowersyjna interpretacja i jej analiza

Opodatkowanie fotografów część 2 - kontrowersyjna interpretacja i jej analiza

Serwis SwiatObrazu.pl otrzymał od redakcji www.podatki.biz kolejny artykuł dotyczący opodatkowania fotografów. Kontynuujemy rozważania związane z kontrowersyjną interpretacją Dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej, którą publikowaliśmy przed tygodniem. Do tej pory koncentrowaliśmy się na omówieniu budzących wątpliwości tez interpretacji. Dzisiaj zastanawiamy się, jak prawidłowo zakwalifikować przychody uzyskiwane przez fotografów z tytułu sprzedaży zdjęć lub praw do ich wykorzystania (licencji).


Zgodnie z ogólną definicją przychodu przychodami są (z określonymi zastrzeżeniami) otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updf). Jak zatem należy zakwalifikować przychody fotografów i innych twórców, aby nie popełnić błędu? Czy przychód ze sprzedaży zdjęć (lub praw do wykorzystania zdjęć) stanowi dla fotografa przychód z praw majątkowych, a może z działalności wykonywanej osobiście?

Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 pkt 7 updf źródłem przychodów są również kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie tych praw. Natomiast zgodnie z art. 18 updf do przychodów z praw majątkowych zalicza się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym także z odpłatnego zbycia tych praw.

NSA wielokrotnie podkreślał, że zawarty w art. 18 PDOFizU katalog przychodów z praw majątkowych jest katalogiem otwartym, a zatem jest możliwe zaliczenie do niego także innych praw, nigdzie w ustawie niewymienionych.
(wyrok NSA z 28 maja 1997 r.; SA/Ka 102/96)

Ustawa podatkowa wskazuje, że przychodem z praw majątkowych jest przychód z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ostat. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662).

Warto pamiętać, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiot prawa autorskiego stanowią oczywiście również utwory fotograficzne (art. 1 ust. 2 pkt 3 pr. autor.).

Przez przejaw twórczej działalności o indywidualnym charakterze należy bowiem rozumieć w szczególności: oryginalność dzieła, kreacyjność, indywidualność utworu, osobiste piętno twórcy (twórczy wkład autora pozwalający odróżnić dzieło twórcy od innych dzieł).
(postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z 11 stycznia 2006 r., III-2/415-25/05/06)

Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie każda kompozycja, także fotograficzna, bez względu na postać, w jakiej jest utrwalona, swoją wartość czy też przeznaczenie, jeżeli tylko ma swój indywidualny i niepowtarzalny charakter, stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Stosownie do postanowień ww. ustawy (art. 16 i nast.) autorskie prawa mogą mieć charakter:

- autorskich praw osobistych wyróżniających się tym, że chronią nieograniczoną w czasie
i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w szczególności są to prawa do autorstwa utworu, oznaczenia go nazwiskiem, pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
- autorskich praw majątkowych, które dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (w znaczeniu art. 50 ustawy, czyli w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem albo rozpowszechnienie w inny sposób) oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Prawa pokrewne to natomiast prawa do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów oraz nadań.

Art. 18 updf dotyczy tylko majątkowych praw autorskich, poza zasięgiem tego przepisu pozostają osobiste prawa autorskie, co wynika z faktu, że nie można osiągnąć przychodu z osobistych praw autorskich, ponieważ prawa te mają charakter niezbywalny oraz nieograniczony w czasie.

W świetle powyższego sprzedaż praw do dzieła w postaci utworu fotograficznego dla fotografa nie prowadzącego działalności gospodarczej stanowi przychód z praw majątkowych i w taki sposób winna być ona zakwalifikowana.

Ze względu na to, że co do zasady przychód jest opodatkowany dopiero z chwilą jego faktycznego osiągnięcia, przychód z wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych osiągany w ramach źródła przychodów „prawa majątkowe” powstaje dopiero w momencie, kiedy zostanie on faktycznie otrzymany lub postawiony do dyspozycji, a nie z chwilą, kiedy staje się należny.

Nabycie przez spadkobiercę prawa majątkowego (praw autorskich) nie jest tożsame – w świetle prawa podatkowego – z realizacją tego prawa i uzyskiwaniem z niego przychodu.
(wyrok NSA z 22 lutego 1994 r., SA/Po 3190/93)

Aby określona kategoria przychodu mogła zostać uznana za przychody z korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, wypełnione muszą być dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Stosownie do zapisów
art. 22 ust. 9 pkt 3 updf koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami –  określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W rzeczywistości nie ma znaczenia, czy twórca korzysta z praw autorskich w wyniku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy też wykonuje dzieło (utwór) w wyniku zawarcia umowy o dzieło lub innej umowy. Co istotne:

1) efektem pracy musi być utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2) wynagrodzenie za pracę
musi być tak ustalone, aby można było ustalić wysokość przychodu z tego tytułu.

Między innymi koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami zostały określone w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Warunkiem zastosowania tego sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu jest więc:
- uzyskanie przychodu przez twórcę lub artystę wykonawcę,
- źródłem tego przychodu muszą być prawa autorskie lub prawa pokrewne w rozumieniu odrębnych przepisów, a więc w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, gdyż ta ustawa reguluje kwestie dotyczące tychże praw,
- uzyskanie przychodu przez twórcę musi wynikać z korzystania przez twórcę lub artystę wykonawcę z tychże praw lub z rozporządzenia tymi prawami.
Nie ma znaczenia w ramach jakiego stosunku prawnego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi.
(wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2008 r., III SA/Wa 1987/2007)

Przychód ten należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, a podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem