Regulamin Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

Regulamin Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

Regulamin świadczenia usług bezpłatnych i zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.plKLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dotychczas stosowane środki ochrony danych osobowych i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz danych, które mogą w przyszłości stanowić dane osobowe spełniają wymagania Rozporządzenia RODO. Od zarejestrowanych Użytkowników nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie. W celach informacyjnych umieszczamy zasady dotyczące przetwarzania posiadanych przez nas danych oraz informujemy o prawach naszych Użytkowników.

Przy rejestracji w serwisie swiatobrazu.pl nie są wymagane żadne dane osobowe podawane przez użytkownika. Te, które są podawane, nie muszą należeć do tej kategorii. Jednak użycie adresu e-mail identyfikującego jednoznacznie użytkownika powoduje, że będziemy chcąc nie chcąc przetwarzać ten adres świadcząc usługi bezpłatne. 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Emar Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Młyńskiej 13. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@swiatobrazu.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie Emar Sp. z o.o. można kontaktować pod adresem e-mail redakcja@swiatobrazu.pl.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług bezpłatnych zgodnie z regulaminem oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja działań marketingowych i promocyjnych.

4) Nie przekazujemy Pana/Pani przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 3.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane, zbierane przy rejestracji mogą być całkowicie anonimowe - wystarczy użycie nieidentyfikującego wprost adresu e-mail.

12) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Celem profilowania jest określenie Pana/Pani zainteresowań tematycznych w obrębie serwisów internetowych Wydawcy. Przykładowym zastosowaniem profilowania jest:

a) proponowanie artykułów o tematyce zbliżonej do poprzednio czytanych;

b) proponowanie produktów i usług, których opisy były poprzednio czytane;

c) dobór zawartości maili zawierających informacje specjalistyczne, promocyjne i handlowe.

1. Postanowienia ogólne

1.1. SwiatObrazu.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym serwisem), którego wydawcą jest Emar Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach.

1.2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron serwisu w jakikolwiek sposób, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

1.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach www.swiatobrazu.pl

1.4. Poglądy wyrażone w materiałach prezentowanych na stronach serwisu nie stanowią odzwierciedlenia stanowiska Wydawcy.

2.1. Definicje

Wydawca lub Udostępniający: Emar Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13; KRS 0000313612, REGON 008135610, NIP 6460325221, kapitał w wysokości 50 000 zł opłacony gotówką w całości.

Zarejestrowany Użytkownik: osoba fizyczna, która rejestrując się w serwisie wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu;

Usługa bezpłatna: usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu, bez pobierania opłaty - w szczególności usługa dostarczania biuletynów informacyjnych, możliwości korzystania z forów dyskusyjnych, możliwości brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę, warsztatach i szkoleniach nieodpłatnych, umieszczania zdjęć w galeriach;

Codzienny Biuletyn Informacyjny: informacje dostarczane przez Wydawcę, w formie materiałów przesyłanych w formie elektronicznej, na adres e-mail podane przez Zarejestrowanego Użytkownika;

Mail zawierający informacje produktowe: przesyłka e-mail, zawierająca informacje o charakterze handlowym, marketingowym, promocyjnym lub inne informacje o produktach i/lub usługach dostarczanych/świadczonych przez Wydawcę lub innego przedsiębiorcę albo inny podmiot, nie będący przedsiębiorcą.

Klauzula informacyjna: Informacje, związane z przetwarzaniem danych

Regulamin: niniejszy Regulamin.

2.2.Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

2.2.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług bezpłatnych, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

2.2.2. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień jest warunkiem korzystania z Usług bezpłatnych.

2.3. Rejestracja

2.3.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja odbywa się poprzez formularz znajdujący się na stronach internetowych Wydawcy lub poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, lub w inny sposób określony przez Wydawcę. Rejestracja dokonana przez Użytkownika, akceptacja i przestrzeganie regulaminu są warunkami korzystania z usług bezpłatnych.

2.3.2. Anulowanie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację, rezygnując tym samym ze świadczenia przez Wydawcę usług bezpłatnych. Użytkownik może anulować rejestrację samodzielnie lub zgłaszając chęc anulowania Wydawcy pod adresem redakcja@swiatobrazu.pl. W tym drugim przypadku usunięcie rejestracji odbędzie się w ciągu najbliższych 48 godzin w dni robocze.

2.3.3. Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych wymaganych dla aktywacji usług bezpłatnych. Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Wydawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usług bezpłatnych.

2.3.4. Jeden Użytkownik może zarejestrować się tylko z użyciem jednego adresu e-mail. Dwukrotna lub wielokrotna rejestracja tego samego Użytkownika z użyciem różnych adresów e-mail stanowi naruszenie regulaminu i może spowodować nieodwracalne anulowanie rejestracji wszystkich kont zarejestrowanych przez Użytkownika, szczególnie w przypadku wykorzystania rejestracji wielokrotnej do działań sprzecznych z regulaminem, do głosowania w konkursach i uczestniczenia w innych głosowaniach, ocenach prac innych Użytkowników i ankietach z wykorzystaniem wielokrotnej rejestracji.

2.4. Korzystanie z usług bezpłatnych

2.4.1. Wydawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie, inne dzieła chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia usług bezpłatnych nie stanowi zezwolenia na ich niedozwolone użycie.

2.4.2. Przez okres 30 dni od daty rejestracji Użytkownik nie ma uprawnień do głosowania w konkursach i uczestniczenia w innych głosowaniach i ocenach prac pozostałych Użytkowników.

2.5. Fora, dyskusje, komentarze

Nie jest dozwolone w forach, dyskusjach i komentarzach umieszczanie treści promujących lub reklamujących usługi i towary firm i osób trzecich oraz treści stanowiących naruszenie prawa i dobrych obyczajów.

2.6. Prawa i obowiązki Wydawcy

Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych. Jednak Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych: krótkotrwałego - z przyczyn technicznych i wynikającego ze zdarzeń losowych oraz długotrwałego - z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.

2.7. Polityka prywatności

2.7.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany danych, podanych w trakcie rejestracji.

2.7.2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych.

2.7.3. Żadne dane podane w trakcie rejestracji lub korzystania z usług bezpłatnych nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy o dane takie wystąpi upoważniony organ lub instytucja.

3. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

3.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydawcy.

3.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

4. Przykładowa lista usług bezpłatnych dostępnych po rejestracji:

a) nieodpłatne szkolenia i warsztaty, organizowane przez Wydawcę samodzielnie lub z Partnerami,

b) codzienny biuletyn informacyjny,

c) forum internetowe forumfoto.pl,

d) forum internetowe forumwideo.pl,

e) galeria internetowa swiatobrazu.pl/fotografie.

5. Zgody Użytkownika

5.1. Zakończona rejestracja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wydawcy maili zawierających informacje produktowe. Wydawca nie przekazuje żadnym podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Użytkownika.

5.2. Anulowanie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści określonych w p. 5.1. dokonuje się poprzez anulowanie rejestracji lub zgłoszenie chęci rezygnacji do Wydawcy – np. w formie listu e-mail kierowanego na adres redakcja@swiatobrazu.pl. W takim przypadku Wydawca anuluje rejestrację w ciągu najblizszych 48 godzin przypadających na dni robocze.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.plNajnowsze fotografie

Witalis Masenas, Vitalijus Masėnas. Olaf Münzberg, Janina Szarek, Alwida Antonina Bajor, Vitalijus Masėnas.jpg Witalis Masėnas, Vitalijus Masėnas. Fashion Model.jpg Witalis Masenas. Vitalijus Masėnas Sosenka Ogrody na terenie Pałacu Branickich Ogrody na terenie Pałacu Branickich Ogrody na terenie Pałacu Branickich