Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Sfotografuj przyrodę ojczystą

Sfotografuj przyrodę ojczystą

Jeszcze przez tydzień - do 30 listopada - można nadsyłać prace na konkurs, zorganizowany przez portal ekologia.pl. Tematem zdjęć ma być "Przyroda Ojczysta".


p>Regulamin

1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1.1    Organizatorem Konkursu jest portal ekologia.pl
1.2    Konkurs rozpoczyna się w dniu 03 listopada 2009 roku. Zdjęcia można nadsyłać do 30 listopada 2009 roku.

2.    TEMAT I KATEGORIE KONKURSU

2.1    Tematem Konkursu jest przyroda ojczysta.
2.2    Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach wiekowych:
Uczestnicy w zakresie wiekowym do 18 lat
Uczestnicy powyżej 18 roku życia

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.2    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.3    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.    ZASADY KONKURSU


4.1    Jako zgłoszenie do udziału w Konkursie rozumiane jest nadesłanie przez formularz zgłoszeniowy fotografii
w postaci plików .jpg i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.2    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

4.3    Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.) Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem, że zdjęcia zostały wykonane na terenie Polski.

4.4    Nadsyłane zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast, wyostrzanie, zmniejszanie wymiarów). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii (z wyjątkiem techniki HDR) lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

4.5    Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą mieć rozdzielczości mniejszej, niż 800x600px (600x800px) oraz większej, niż 1024x768px (768x1024px). Plik nie może być większy, niż 1MB.

4.6    Autor oświadcza, ze nadsyłane zdjęcia nie były wcześniej publikowane na łamach prasy drukowanej i internetowej (z wyjątkiem autorskich galerii www) oraz nie brały udziału w żadnym Konkursie.

4.7    Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii bez porozumienia z Uczestnikiem Konkursu do innej kategorii, niż wybrana przez Uczestnika.

4.8    Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.

4.9    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego komunikatem na stronie.

4.10    Zgłoszone zdjęcia pojawią się w galerii konkursowej w ciągu 48 godzin od dodania.

4.11    Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych portalu ekologia.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

4.12    Uczestnik Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.

5.    OCENA I NAGRODY

5.1    Oceny nadesłanych na Konkurs prac we wszystkich kategoriach, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora. Do ścisłego finału Jury zakwalifikuje do 50 fotografii w każdej z kategorii.

5.2    Ścisły finał polega na głosowaniu internautów, przy czym głosujący typują zdjęcia do miejsc I, II i III w każdej kategorii osobno. Wybory trwają od 04 grudnia 2009 do 05 stycznia 2009. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w poniedziałek 06 stycznia 2010.

5.3    Głosowanie polega na wytypowaniu zdjęć na miejsca I, II, i III. Głos oddany na miejsce I oznacza dodanie 15 pkt., głos oddany na miejsce II oznacza dodanie 10 pkt., głos oddany na miejsce III oznacza dodanie 5 pkt.
W każdej kategorii głosy zliczane są osobno. Zwyciężają fotografie z największą liczbą punktów. Głosujący przyporządkowuje trzy miejsca w ocenianej kategorii, przy czym nie trzeba oceniać we wszystkich kategoriach wiekowych.
Głosowanie w każdej kategorii odbywa się i zliczane jest jednorazowo! Udział w głosowaniu biorą tylko zarejestrowani i zalogowani uczestnicy.

5.4    Wyniki głosowania są tajne do momentu zakończenia Konkursu.

5.5    Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Kategoria wiekowa do 18 lat:

I miejsce
Odtwarzacz MP4 iRiver E100 (4GB)
Album "Ilustrowany atlas przyrody polskiej"
Album "Krajobrazy Polski"
Poradnik "Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujęć Scotta Kelby'ego."
Mini strona z galerią autorską (przykładowy adres: jan-kowalski.ekologia.pl)

II miejsce
Pendrive Kingston 4GB
Album "Przyroda polska"
Poradnik "Fotografia krajobrazu"

III miejsce
Pendrive Kingston 4GB
Album "Zwierzęce dzieciaki"

Kategoria wiekowa powyżej 18 lat:

I miejsce
Dysk zewnętrzny USB WD 750GB
Album "Fotografujemy ptaki"
Album "Krajobrazy oczami mistrzów fotografii"
Poradnik "Nowy podręcznik fotografii"
Mini strona z galerią autorską (przykładowy adres: jan-kowalski.ekologia.pl)

II miejsce
Pendrive Kingston 4GB
Album "Cuda Polski"
Poradnik "Pracując ze światłem. Warsztaty fotografii krajobrazowej"

 III miejsce
Pendrive Kingston 4GB
Poradnik "Uchwycić moment"

5.6    Po zakończeniu Konkursu zakwalifikowane fotografie zostaną opublikowane na stronach portalu ekologia.pl wraz z podpisem autora. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko niektórych prac.

5.7    Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii.

5.8    Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail podany podczas rejestracji o sposobie odbioru nagrody do dnia 30 stycznia 2010 roku.

5.10    W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcami przez 3 miesiące od rozwiązania Konkursu, nagrody przechodzą na następny konkurs.

5.11    W przypadku wygranej przez niepełnoletniego uczestnika Konkursu, odbiór nagrody musi zostać pokwitowany przez opiekuna ustawowego tejże osoby.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1    Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekologia.pl

6.2    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.3    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, niedoręczenie bądź wadliwe doręczenie nagrody.

6.4    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.5    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

6.6    Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem