Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Tu byliśmy - konkurs fotograficzny

Tu byliśmy - konkurs fotograficzny

Tubylismy.pl - portal podróżniczy zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w konkursie, w którym wybrane zostaną najlepsze prace w trzech kategoriach: Krajobraz, Portret w podróży, Miasto.


p>Regulamin Konkursu Fotograficznego tubylismy.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego tubylismy.pl, zwanego dalej „Konkursem” jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402 zwana dalej "Organizatorem". Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą czynności pionu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o nazwie Conceptforyou działającego przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w Poznaniu, reprezentowanego przez Patryka Kubiaka. Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona przez AIP do kontaktu przy realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 sierpnia 2009 roku i trwa do 8 listopada 2009 roku.

1.3. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata.

2. FOTOGRAFIE. KATEGORIE KONKURSU


2.1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych dotyczących podróży:

- Krajobraz
- Portret w podróży
- Miasto

2.2. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

2.3. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

2.4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

2.5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o maksymalnej szerokości 2400 pikseli dłuższy bok zdjęcia. Wielkość pliku do 5 MB.

3. UCZESTNICY


3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE


4.1. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie tubylismy.pl w zakładce "Konkurs fotograficzny".

4.2. Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie. Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć na dowolną ilość tematów. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych wprowadzanych do formularzy zgłoszeniowych podczas rejestracji autora i zgłaszania prac.

4.3. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym na portalu www.tubylismy.pl

4.4. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik:

- oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;

- udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz w ramach funkcjonowania portalu tubylismy.pl

5. OCENA ZDJĘĆ


5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii.

5.3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 listopada 2009 roku na portalu tubylismy.pl, dodatkowo każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. NAGRODY


6.1. Nagrodami w Konkursie są:

- W kategorii Krajobraz – ramka cyfrowa do zdjęć
- W kategorii Portret w podróży – ramka cyfrowa do zdjęć
- W kategorii Miasto – ramka cyfrowa do zdjęć

6.2. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką pocztową na wskazany adres. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

6.3. Nagrody nie odebrane do 15 lutego 2010 roku przepadają.

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


7.1. Uczestnik konkursu ma prawo do reklamacji, która powinna być złożona w formie pisemnej listem wysłanym na adres: ConceptForYou – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Stary Rynek 87, 61-773 Poznań. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika konkursu oraz powód reklamacji.

7.2. Ostateczny termin składania reklamacji upływa 30 dni po dacie zakończenia konkursu. Reklamacje, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

7.3. Reklamacje złożone do dnia określonego w ust. 3 będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

7.4. Uczestnik konkursu, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tubylismy.pl

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem