Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Twoje sekretne życie - konkurs

Twoje sekretne życie - konkurs

Firma odzieżowa Cropp ogłasza konkurs fotograficzny, którego hasłem jest "Twoje sekretne życie". W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia zrobione telefonem komórkowym, dokumentujące migawki z życia.


p>REGULAMIN KONKURSU
§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs, którego warunki określone zostały w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm).
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Konkurs – organizowana przez LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zabawa polegająca na stworzeniu przez Uczestnika przy użyciu telefonu komórkowego zdjęcia lub cyklu zdjęć przedstawiających jeden dzień z życia Uczestnika.
2. Członek rodziny – osoba związana więzami: małżeństwa, pokrewieństwa w linii prostej, a w linii bocznej do 4 stopnia, powinowactwa w linii prostej a w linii bocznej do czwartego stopnia, przysposobienia.
3. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Konkursu, a także nie jest Członkiem rodziny.
4. Przedsiębiorca współpracujący – przedsiębiorca zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.
5. Zdjęcia, Zdjęcia konkursowe – stworzone przez Uczestników konkursu zdjęcia przesłane do Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 3
1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1.10.2008-15.11.2008 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20.11.2008 r.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.dzienzzycia.pl
§4
W konkursie nie może wziąć udziału Członek rodziny pracownika albo bliskiego współpracownika Organizatora, a także Przedsiębiorcy Współpracującego.
§ 5
1. Osoba zamierzająca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest zrobić telefonem komórkowym wyposażonym w aparat cyfrowy nie więcej niż 4Mpix. Zdjęcia przedstawiające migawkę lub migawki jednego dnia z jej życia.
2. Zdjęcia należy umieścić na stronie www.dzienzzycia.pl za pomocą znajdującej się na stronie aplikacji.
3. Zdjęcia będą ocenianie przez użytkowników, którzy zalogowali się i stworzyli profil na w/w stronie. Jeden użytkownik może tylko raz głosować na dane zdjęcie.
4. Wszystkie Zdjęcia muszą zostać umieszczone na wskazanej wyżej stronie najpóźniej do dnia 15.11.2008r.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ponadto wyrażenie zgody na jego warunki, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na stronie.
§ 6
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z powyżej wskazanej strony internetowej Zdjęć w wypadku gdy w ocenie Organizatora zawierać będą one treści powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące prawo lub szowinistyczne lub nawołujące do nienawiści lub agresji.
§ 7
1. Pod rygorem odmowy wydania nagrody i przed wydaniem nagrody, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:
a. Przekazać Organizatorowi dane osobowe konieczne i wystarczające do prawidłowego ustalenia sposobu i miejsca zapłaty wszelkich świadczeń publicznoprawnych od nagrody.
b.Podpisać protokół otrzymania nagrody.
c. Przekazać Organizatorowi kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody (podstawa prawna art.41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).
d.Podpisać umowę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do przekazanych Zdjęć zgodnie z projektem umowy przedstawionym przez Organizatora.
2. W wypadku gdy zwycięzcą konkursu będzie osoba niepełnoletnia dane, o których mowa w ust.1 pkt a dotyczą danych jej rodziców lub opiekuna prawnego.
§ 8
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do prawidłowości przebiegu konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi. Rozpatrywać je będzie komisja wybrana przez Organizatora. Werdykt komisji jest ostateczny.
§ 9
1. Organizator ufundował następujące nagrody:
a.Jedna główna nagroda – kurs fotografii, aparat fotograficzny Lomo Holga różnokolorowa, aparat fotograficzny Canon A590, telefon komórkowy Nokia 5220oraz kwota 470 pln.
b.Nagrodę drugiego stopnia – telefon komórkowy Nokia N96, aparat fotograficzny Lomo Diana plus biała, aparat fotograficzny Canon A590 oraz kwota 350 pln.
c.Nagrodę trzeciego stopnia – aparat fotograficzny Canon A590, telefon komórkowy Nokia 5220, aparat fotograficzny Lomo SuperSampler czarny oraz kwota 130 pln.
d.Siedem wyróżnień: 4 telefony Nokia 5220 każdy z kwotą nagrody pieniężnej w wysokości 62 pln oraz 3 aparaty fotograficzne Lomo ActionSampler Chrome każdy z kwotą nagrody pieniężnej w wysokości 13 pln.
2. O wynikach konkursu decydować będzie liczba głosów oddanych na Zdjęcia w dniu zakończenia konkursu.
§ 10
1. LPP zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
2. Zdjęcia, które nie zostaną nagrodzone w Konkursie nie zostaną zwrócone autorom przez LPP S.A.
3. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie ma obowiązku usuwania ich z określonej w Regulaminie strony internetowej www.dzienzzycia.pl
4. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na:
a.Publiczną prezentację Zdjęć na stronie internetowej www.dzienzzycia.pl
b.Wykorzystywaniu Zdjęć w całości lub w części do celów marketingowych.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację Zdjęć bez podawania ich nazwisk jako twórców tych Zdjęć.
6. Uczestnicy nie mają prawa dochodzić od Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora Prac w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
§ 11
Zdjęcia przesłane na konkurs:
a. muszą być autorskimi i oryginalnymi opracowaniami Uczestników Konkursu,
b. muszą być oryginalnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi czy też rozpowszechnianymi,
c. nie mogą stanowić własności osób trzecich,
d. nie mogą być obciążone prawami osób trzecich,
e. nie mogą naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich.
§ 12
Wszyscy uczestnicy Konkursu poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonych Zdjęć w najszerszym możliwym i dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie co zostanie dodatkowo stwierdzone poprzez podpisanie stosownej umowy w momencie wręczenia Uczestnikowi nagrody.
§ 13
1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§ 14
1. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Zarząd LPP S.A. w razie skierowania sprawy na drogę sądową przez sąd właściwy dla siedziby LPP S.A.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, w szczególności sprawy związane z aspektami technicznymi Konkursu, powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem