Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Uchwyć Energię - II edycja konkursu

Uchwyć Energię - II edycja konkursu

BBI Zeneris NFI SA, firma, inwestująca w odnawialne źródła energii zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego, którego celem jest pokazanie na zdjęciu konieczności rozwoju ekologicznych form pozyskiwania energii.


Regulamin II edycji konkursu fotograficznego "Uchwyć Energię"

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1.1 Organizatorem Drugiej Edycji Konkursu Fotograficznego "Uchwyć Energię", zwanego dalej Konkursem, jest BBI Zeneris NFI S.A., z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań zwane dalej Organizatorem.

1.2 Konkurs rozpoczyna się 18 lipca 2009 r. i trwa do 27 listopada 2009 (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród).

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3 powyżej.

1.4 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata.

1.5 Nagrodę Grand Prix ufundował Partner Konkursu (firma HP), a pozostałe - Organizator Konkursu (spółka BBI Zeneris NFI S.A.).

1.6 Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie i dotyczy osób, które wypełniły formularz rejestracyjny na stronie www.uchwycenergie.pl

II. FOTOGRAFIE. KATEGORIE KONKURSU.

2.1 Konkurs organizowany jest w kategorii tematycznej: Odnawialne Źródła Energii (przedstawiane również symbolicznie).

2.2 Nie mogą być zgłaszane do Konkursu fotografie publikowane wcześniej lub wykonane na zlecenie Organizatora, partnerów konkursu i patronów medialnych.

2.3 Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

2.4 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

III. UCZESTNICY.

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie "Uczestnikami" lub "Uczestnikami Konkursu".

3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie ze zdjęć przez Organizatora.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE


4.1 Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest poprzez rejestrację w serwisie internetowym www.uchwycenergie.pl  oraz dodanie zdjęcia do galerii konkursowej. Aby wziąć udział w konkursie zdjęcia do konkursu należy zgłaszać na stronie internetowej www.uchwycenergie.pl, zgodnie z umieszczoną tam instrukcją.

4.2 Zgłoszenia będą przyjmowane od 18 lipca 2009 r. do 23. października 2009 r. Decyduje data przesłania zdjęcia za pomocą strony www.uchwycenergie.pl.

4.3 Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zgłoszenie zdjęcia poprzez stronę www.uchwycenergie.pl do galerii konkursowej oświadcza, że:

4.3.1 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję;
 
4.3.2 udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) na stronie www.uchwycenergie.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem V niniejszego Regulaminu;

4.3.3 w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora i Patronów Medialnych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie i telefonach komórkowych, oraz dokonywanie opracowań, adaptacji i przeróbek fotografii bez nadzoru autorskiego;
 
4.3.4 w przypadku otrzymania nagrody w wyniku głosowania Uczestników na stronie www.uchwycenergie.pl, udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji (z prawem sublicencji) na publiczne udostępnianie nagrodzonej fotografii przez Organizatora w Internecie w związku z promocją konkursów fotograficznych organizowanych przez lub z udziałem Organizatora lub Głównego Partnera, jak również na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia zdjęcia w sposób wskazany powyżej, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Głównym Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób; licencja zostaje udzielona na okres 13 miesięcy;

4.3.5 zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania oraz publicznego udostępniania nadesłanych przez siebie fotografii, w tym w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych w związku z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
 
4.4 W celu przesłania zdjęć do konkursu, należy zarejestrować się w bazie Uczestników poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza znajdującego się na stronie www.uchwycenergie.pl.

4.5 W celu rejestracji należy podać adres e-mail, pseudonim, którym będą oznaczane zdjęcia w serwisie www.uchwycenergie.pl ("Nick") oraz hasło, które w połączeniu z Nickiem pozwala na przesłanie zdjęć do konkursu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim lub jego niestaranne przechowywanie.
 
4.6 Publikacja nadesłanego zdjęcia następuje po akceptacji zdjęcia przez administratora serwisu, który może odmówić publikacji zdjęcia, jeśli zawiera ono treści pornograficzne, narusza ogólnie przyjęte normy obyczajowe lub jest niezgodne z tematyką konkursu oraz narusza ustalenia regulaminu.

4.7 Na stronie www.uchwycenergie.pl można zarejestrować się tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się w serwisie będzie karane usunięciem kont wraz ze zdjęciami do niego przypisanymi, oraz wyeliminowanie z uczestnictwa w konkursie.

4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nicka Uczestników, którzy w polu "Nick" w formularzu rejestracyjnym na stronie www.uchwycenergie.pl użyli sformułowania lub wyrazu naruszającego przepisy prawa, w tym w szczególności dobra osobiste osób trzecich, a także ogólnie przyjęte normy obyczajowe. W takim przypadku Nick zostanie zmieniony na pseudonim składający się ze słowa ?uczestnik? oraz liczby porządkowej. Informacja o takiej zmianie zostanie umieszczona na koncie Uczestnika dostępnym po zalogowaniu się na stronę internetową www.uchwycenergie.pl. Zmiana danych przez Uczestnika jest możliwa po zalogowaniu się na stronie www.uchwycenergie.pl.

4.9 Zgłoszenia będą przyjmowane od 18 lipca 2009 do 17 października 2009 - decydować będzie data przesłania zdjęć po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie www.uchwycenergie.pl.

4.10 Organizator ma prawo nie zaakceptować fotografii lub usunąć fotografię ze strony internetowej Konkursu, jeżeli narusza lub może naruszać którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych.

4.11 Organizator ma prawo do odmowy zamieszczenia fotografii zgłoszonych przez Uczestników, którzy co najmniej dwukrotnie zamieścili fotografie, które zostały usunięte stosownie do postanowień punktu 4.10 powyżej.

4.12 Informacje o usunięciu lub odmowie zamieszczenia zdjęcia zostaną umieszczone na koncie Uczestnika dostępnym po zalogowaniu się na stronę internetową www.uchwycenergie.pl.

4.13 Wszelkie wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru fotografii zamieszczanych na stronie internetowej www.uchwycenergie.pl należy kierować na adres: kontakt@uchwycenergie.pl.

V. OCENA ZDJĘĆ.


5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają głosowaniu Internautów.
 
5.2 Etap I - internauci za pomocą głosowania on-line wyłaniają, wraz z końcem konkursu 100 najwyżej ocenianych zdjęć, spośród których jury powołane przez Organizatora wybierze Grand Prix Konkursu oraz dwa wyróżnienia. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu, które otrzymają najwyższą ilość głosów Internautów zostaną przekazane w tym celu jury przez Organizatora.
 
5.3 Finalistami Konkursu jest 100 zdjęć, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.
 
5.4 Etap II - spośród grup 100 finalistów konkursu jury wybiera laureatów konkursu, którzy otrzymują nagrody: Grand Prix konkursu oraz dwa wyróżnienia.
 
5.5 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii.

5.6 Finaliści konkursu powinni w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu przesłać  na podany przez Organizatora adres e-mail pliki cyfrowe wyróżnionego przez Internautów zdjęcia.

Uwaga: Prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:
format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość),
kolory w standardzie: RGB,
rozdzielczość: min 300 dpi (18 x 24 cm).

5.7 Finaliści w konkursie zobowiązani są do dostarczenia Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony Finaliście przez Organizatora drogą poczty elektronicznej wraz z powiadomieniem o decyzji Jury, w ciągu 7 dni od otrzymania formularza. Nieprzesłanie formularza przez danego uczestnika spowoduje jego dyskwalifikację.

5.8 Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 5.6 powyżej, zawierać będzie w szczególności:
Godło uczestnika, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. stacjonarnego, numer tel. komórkowego, adres e-mail, datę urodzenia; miejsce na potwierdzenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

5.9 Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs fotografii plików cyfrowych.

5.10 Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.11 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu i oznaczać Zwycięskie Zdjęcia posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu.
 
VI. OCENA ZDJĘĆ PRZEZ INTERNAUTÓW NA STRONIE WWW.UCHWYCENERGIE.PL

6.1 Zdjęcia nadesłane do konkursu poprzez serwis www.uchwycenergie.pl wezmą również udział w konkursie na najlepsze zdjęcie w ocenie internautów i podlegać będą ocenie przez innych Uczestników zarejestrowanych na stronie www.uchwycenergie.pl.

6.2 Ranking najlepszych zdjęć zostanie obliczony na podstawie wzoru: ?rank=średnia*log100(n)? gdzie: rank ? łączna ocena kwalifikująca zdjęcie w rankingu; średnia ? średnia ważona ocen (wartość prezentowana przy gwiazdkach); n ? liczba głosów; log100 ? logarytm o podstawie 10.

6.3 Zarejestrowani Uczestnicy oceniają zdjęcia w skali od 1 do 5, przy czym 1 oznacza ocenę najniższą, 5 ? najwyższą. Uczestnik może zagłosować tylko raz na dane zdjęcie, brak jest możliwości oddania głosu na zgłoszone przez siebie zdjęcie.

6.4 W przypadku, gdy 2 lub więcej fotografii uzyska taką samą ocenę, o zwycięstwie decyduje data i godzina zgłoszenia zdjęcia do Konkursu. Wygrywa zdjęcie, które zostało dodane do konkursu najwcześniej.

6.5 Zarejestrowani Uczestnicy, którzy oceniają zdjęcia zamieszczone na www.uchwycenergie.pl (Głosujący), mogą uzasadniać swoją ocenę.
 
6.6 Ocena zdjęć przez Internautów potrwa do 24 października 2009 r.
 
6.7 W głosowaniu Internautów zostaną również przyznane nagrody miesiąca oraz tygodnia, dla zdjęcia które w określonym terminie otrzyma najwięcej głosów użytkowników strony www.uchwycenergie.pl.
 
6.8 Terminy rozstrzygnięć:
Nagrody tygodnia:
1.  Zdjęcie tygodnia - 25.07.2009 r.
2.  Zdjęcie tygodnia - 01.08.2009 r.
3.  Zdjęcie tygodnia - 08.08.2009 r.
4.  Zdjęcie tygodnia - 15.08.2009 r.
5.  Zdjęcie tygodnia - 22.08.2009 r.
6.  Zdjęcie tygodnia - 29.08.2009 r.
7.  Zdjęcie tygodnia - 05.09.2009 r.
8.  Zdjęcie tygodnia - 12.09.2009 r.
9.  Zdjęcie tygodnia - 19.09.2009 r.
10. Zdjęcie tygodnia -  26.09.2009 r.
11.  Zdjęcie tygodnia - 03.10.2009 r.
12.  Zdjęcie tygodnia - 10.10.2009 r.
13. Zdjęcie tygodnia - 17.10.2009 r.
14. Zdjęcie tygodnia - 24.10.2009 r.
 
Nagrody miesiąca:
1.       Zdjęcie miesiąca - 21.08.2009 r.
2.       Zdjęcie miesiąca - 18.09.2009 r.
3.       Zdjęcie miesiąca - 24.10.2009 r.

6.9 Udział w głosowaniu jest otwarty dla wszystkich internautów. Na prace mogą głosować osoby, które nie biorą udziału w konkursie jak również uczestnicy konkursu "Uchwyć Energię". Warunkiem udziału w głosowaniu jest rejestracja na stronie www.uchwycenergie.pl. Na każde zdjęcie można oddać jeden głos.
 
6.10 Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe metody głosowania, zastrzega sobie prawo do nie zaliczania zakwestionowanych głosów lub usunięcia pracy z Konkursu.

6.11 Organizator ostrzega, iż stosowanie nieuczciwych metod głosowania wypełnia znamiona przestępstw z art. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126 Poz. 1068) i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do roku.
 
VII. NAGRODY.

7.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Wybór jury:
- Za Grand Prix konkursu (1 nagroda) ufundowana przez Partnera Konkursu: monitor LCD HP DreamColor LP2460zx.
- Pierwsze wyróżnienie (1 nagroda) od Organizatora Konkursu: aparat cyfrowy Canon PowerShot A480.
- Drugie wyróżnienie(1 nagroda) od Organizatora Konkursu: torba Lowepro Stealth Reporter D100 AW.
 
Wybór Internautów:
- Za 1 miejsce w konkursie na "najlepsze zdjęcie w ocenie internautów" (1 nagroda) od Organizatora Konkursu: lustrzanka cyfrowa Nikon D5000 + AF-S DX 18-55 mm f 3.5-5.6GII ED.
- Za wyróżnienie za 2 miejsce w konkursie na "najlepsze zdjęcie w ocenie Internautów" (1 nagroda) od Organizatora Konkursu: lampa błyskowa Sigma Flash EF-530 ST DG.
- Za wyróżnienie za 3 miejsce w konkursie na "najlepsze zdjęcie w ocenie Internautów"  (1 nagroda) od Organizatora Konkursu: torba kolbowa Lowepro Topload Zoom AW.
- Zdjęcie miesiąca w ocenie Internautów (3 nagrody) od Organizatora Konkursu: torba biodrowa Lowepro Inverse 100 AW.
- Zdjęcie tygodnia w ocenie Internautów (14 nagród) od Organizatora Konkursu: albumy fotograficzne National Geographic.

7.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej .

7.3 Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu Grand Prix zostanie wręczona na wystawie pokonkursowej na Targach Poleko w Poznaniu 24 listopada 2009 r. Zwycięzcy spoza Poznania Organizator zwróci koszty dojazdu (równowartość ceny biletu PKP 2-giej klasy) oraz zapewni 1 nocleg w hotelu. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może wymagać zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby. W przypadku poinformowania Organizatora na piśmie o braku możliwości takiego odbioru nagrody, Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z procedurą opisaną poniżej w ust. 7.4. Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w Poznaniu przez Organizatora Konkursu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

7.4 Pozostałe nagrody zostaną dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może wymagać zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

7.5 Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w ust. 3.3 Regulaminu.

7.6 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7.7 Nagrody nieodebrane przez Uczestników Konkursu w terminie do 1 stycznia 2010 r. przepadają.

7.8 W przypadku, gdy Głosujący, Zwycięzca Konkursu lub osoba wyróżniona nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają.
 
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU GŁÓWNEGO.

8.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

8.2 Reklamacja powinna zawierać:

8.2.1 imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

8.2.2 opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;

8.2.3 adres korespondencyjny.

8.3 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@uchwycenergie.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.

8.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje przesyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

8.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu tj. 10.12.2008. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU NA "najlepsze zdjęcie w ocenie internautów".

9.1 Każdemu Uczestnikowi w konkursie na "najlepsze zdjęcie w ocenie internautów" przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z realizacją Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.uchwycenergie.pl.

9.2 Reklamacja powinna zawierać:

9.2.1 imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

9.2.2 opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;

9.2.3 adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej.

9.3 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@uchwycenergie.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

9.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje przesyłane będą drogą poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

9.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu tj. 1 grudnia 2009 r. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu www.uchwycenergie.pl.

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

10.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz, w przypadku konkursu na ?najlepsze zdjęcie w ocenie internautów?, udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

10.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników (w tym Uczestników w konkursie na ?najlepsze zdjęcie w ocenie internautów?) będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej na podane adresy elektroniczne po wyrażeniu zgody na otrzymywanie ww. informacji. Dane osobowe będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

10.7 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt.1.1 lub za pośrednictwem strony internetowej www.uchwycenergie.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem