Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

VIII edycja konkursu Newsreportaż

VIII edycja konkursu Newsreportaż

Wydarzenia, Ludzie, Życie codzienne, Kultura oraz nowość - Fotokast - oto kategorie, w których można zgłaszać fotografie w VIII już edycji znanego konkursu Newreportaż, organizowanego przez tygodnik Newsweek.


p>Regulamin Konkursu Fotograficznego Newsreportaż 2009, VIII edycja

A . Postanowienia ogólne .
1. Konkurs fotograficzny "Newsreportaż 2009" (zwany dalej Konkursem), jest organizowany na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ul. Domaniewska 52, 02-672
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000108017 (dalej Organizator). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.pracowników etatowych Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

B . Czas trwania Konkursu .
Konkurs jest organizowany w dniach od 22.06.2009 do 30.09.2009 roku przez tygodnik Newsweek Polska

C . Komisja Konkursowa .

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową
zajmującą się wyborem najlepszego fotoreportażu (dalej -Komisja Konkursowa ds. Fotoreportaży) oraz komisję konkursową zajmującą się wyborem najlepszego fotokastu (dalej ?Komisja Konkursowa ds. Fotokastów?). Skład obu
Komisji Konkursowych ds. Fotoreportażu zostanie opublikowany na stronie www.newsweek.pl/newsreportaz w najbliższym czasie. Decyzje podjęte przez Komisje Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D . Nagrody .

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody :
a/ Nagroda główna Konkursu - Grand Prix - 10 000 PLN
b/ W dziedzinie fotoreportażu:
I kategoria WYDARZENIA
1. miejsce - 5000 PLN
2. miejsce - 2000 PLN
3. miejsce - 1000 PLN
II kategoria LUDZIE
1. miejsce - 5000 PLN
2. miejsce - 2000 PLN
3. miejsce - 1000 PLN
III kategoria ŻYCIE CODZIENNE
1. miejsce - 5000 PLN
2. miejsce - 2000 PLN
3. miejsce - 1000 PLN
IV kategoria KULTURA
1. miejsce - 5000 PLN
2. miejsce - 2000 PLN
3. miejsce - 1000 PLN
c/ W dziedzinie fotokastu:
1. miejsce - 5000 PLN
2. miejsce - 2000 PLN
3. miejsce - 1000 PLN

2. Otrzymanie nagrody ramach jednej z kategorii, o których mowa w pkt. 1 a powyżej nie wyklucza przyznania tej samej osobie nagrody w ramach innej kategorii lub nagrody Grand Prix a także przyznania nagrody w dziedzinie
fotokastu (jeżeli prócz fotoreportażu uczestnik zgłosił do udziału w Konkursie fotokast).

3. Nagrodę Grand Prix może otrzymać uczestnik zgłaszający do konkursu pracę w dziedzinie fotoreportażu lub w dziedzinie fotokastu.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania poszczególnych nagród w tym nagrody głównej Grand Prix.

6. Komisje konkursowe, o których mowa w pkt C Regulaminu zastrzegają sobie prawo do przyznania, poza nagrodami, o których mowa w pkt D 1 Regulaminu, wyróżnień dla poszczególnych fotoreportaży lub/i fotokastów.

E . Przebieg konkursu .

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 22.06 2009 na łamach Newsweeka oraz na stronie www.newsweek.pl/newsreportaz

2. Uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje prace do Konkursu w ramach dwóch dziedzin: fotoreportaż lub fotokast.

3. Zadaniem uczestników jest nadesłanie autorskich fotoreportaży lub fotokastów w terminie do dnia 30.09.2009 r.

4. Organizator zastrzega, że w wypadku nadesłania przez uczestnika fotoreportażu wymagane jest spełnienie przez uczestnika następujących warunków:
a) Każdy fotoreportaż powinien składać się z co najmniej 6 i maksymalnie 10 zdjęć.
b) Format każdego zdjęcia w ramach fotoreportażu powinien być nie mniejszy niż 20x30 cm
c) 50% zdjęć, w każdym z nadesłanych fotoreportaży, musi być wykonana w terminie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r.
d) Fotoreportaże mogą być nadsyłane w następujących kategoriach:
I wydarzenia ? ważne momenty życia politycznego i społecznego w kraju i na świecie
II ludzie ? osoby publicznie znane: na świecie, w kraju, regionie; osoby nieznane ? bohaterowie ?chwili?
III życie codzienne ? obrazy dnia powszedniego ,które w interesujący sposób ilustrują bogactwo otaczającego nas świata
IV kultura ? wydarzenia kulturalne, kultura masowa,
e) Uczestnik może przesłać fotoreportaże w ramach każdej z kategorii, o których mowa w pkt 6 powyżej.
f) W ramach jednej kategorii uczestnik może przesłać najwyżej 3 fotoreportaże.
g) Przesłane na Konkurs przez uczestników fotoreportaże mogły być wcześniej publikowane.
h) Do konkursu dopuszcza się fotoreportaże w ramach których znajdują się zdjęcia wyłącznie będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja itp będą dyskwalifikowane przez Komisję Konkursową.
i) Każde zdjęcie należy na odwrocie, opatrzyć numerem kategorii, tytułem fotoreportażu, godłem autora (pseudonim) napisanym wyraźnie i drukowanymi literami i numerem kolejności prezentacji fotografii. Zdjęcia muszą być tak oznaczone, by Komisja Konkursowa nie miała wątpliwości co do ich kolejności w ramach fotoreportażu.
j) Do każdego przesyłanego fotoreportażu należy dołączyć wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie internetowej www.newsweek.pl/newsreportaz. Fotoreportaż oraz formularz zgłoszeniowy należy włożyć do jednej koperty i popisać godłem (godło to nie może różnic się od godła jakim oznaczono zdjęcia ).
k) W przypadku przesłania więcej niż jednego fotoreportażu przez tego
samego uczestnika każdy reportaż wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym należy umieścić w oddzielnej kopercie. Całość może być
przesłana jako jedna przesyłka
l) Fotoreportaże należy przesyłać pod adresem:
Newsweek Polska Marek Kowalczyk, ul. Domaniewska 52,
02-672 Warszawa z dopiskiem Newsreportaż 2009

5. Organizator zastrzega, że w wypadku nadesłania przez uczestnika fotokastu wymagane jest spełnienie przez uczestnika następujących warunków:
a) Poprzez fotokasy Organizator rozumie multimedialną, wzbogaconą o ścieżkę dźwiękową lub wideo formę fotoreportażu
b) Czas trwania nadesłanych fotokastów nie może przekraczać 20 minut.
c) Fotokasty zgłoszone do Konkursu musza być nagrane na płytę CD bądź DVD fotokasty. Fotokasty powinny mieć formę plików AVI albo FLV oraz charakteryzować się następującymi parametrami: Kodek: DivX, FFD, XVid, H.264; Rozmiar: High Definition od 1280x720 do 1980x1080; Dźwięk: 44.100 kHz ; Klatki na sekunde:25 fps
d) Forma i tematyka fotokastów jest dowolna. W Konkursie fotokast 2009 nie obowiązują ramy czasowe powstania zdjęć 30.09.2008- 30.09.2009.
e) Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden fotokast.
f) Każdą płytę CD lub DVD zawierającą fotokasty należy opatrzyć godłem autora (pseudonim) napisanym wyraźnie i drukowanymi literami. W treści fotokasta ani na początku ani na końcu nie mogą się znajdować żadne dane umożliwiające identyfikację autora.
g) Do każdego przesyłanego fotokastu należy dołączyć wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie internetowej www.newsweek.pl/newsreportaż lub w Dziale Promocji tygodnika Newsweek Polska. Płytę CD lub DVD zawierające fotokast oraz formularz zgłoszeniowy należy włożyć do jednej koperty i popisać godłem (godło nie może się różnic od godła jakim oznaczono płytę).
h) W przypadku przesłania kilku fotokastów przez jednego uczestnika każdy musi być zapisany na oddzielnej płycie CD lub DVD opatrzonej godłem i umieszczony wraz z formularzem w oddzielnej kopercie podpisanej godłem ( godło nie może się różnic od godła jakim oznaczono płytę). Całość może być przesłana jako jedna przesyłka
i) Fotokasty należy przesyłać pod adresem:
Newsweek Polska Marek Kowalczyk,
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Newsreportaż - Fotokast 2009

6. Przesłanie do Organizatora fotoreportaży lub fotokastów zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt E Regulaminu powyżej oznacza zgłoszenie ich do Konkursu.

7. Nadesłane do dnia 30.09.2009 fotoreportaże oraz fotokasty zostaną ocenione przez komisje konkursowe zgodnie z podziałem, o którym mowa w pkt C Regulaminu powyżej do dnia [?].

8. Wyniki konkursu w dziedzinie fotoreportażu zostaną opublikowane na łamach tygodnika "Newsweek Polska" oraz na stronach internetowych Organizatora do dnia 17.11.2009

9. W dziedzinie fotokastów Organizator do dnia 30.10.2009 ogłosi na stronie internetowej www.newsweek.pl/newsreportaz nazwiska osób, które dostały się do ścisłego finału Fotokast 2009

10. Autorom najciekawszych, zdaniem Komisji Konkursowej ds. Fotoreportaży, fotoreportaży zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt D 1 b Regulaminu natomiast autorom najciekawszych, zdaniem Komisji Konkursowej ds. Fotokastów, fotokastów zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt D 1 c Regulaminu. Ponadto Komisje wspólnie zadecydują o przyznaniu nagrody Grand Prix Konkursu.

11. W dniu 17 listopada odbędzie się gala podczas której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu w dziedzinie fotokastów, uroczyste ogłoszenie już opublikowanych wyników Konkursu w dziedzinie fotoreportażu oraz ogłoszenie zwycięzcy Grand Prix Konkursu.

12. Organizator poinformuje właściwe osoby o dokładnym terminie i miejscu uroczystej gali.

13. Nagrodzone fotoreportaże zostaną opublikowane na łamach tygodnika "Newsweek Polska" oraz na stronach internetowych Organizatora www.newsweek.pl/newsreportaz.

14. Zwycięskie fotokasty zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora  www.newsweek.pl/newsreportaz.

15. Organizator zastrzega, ze prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

16. Z chwilą przyznania nagród laureatom, autorzy udzielają Organizatorowi Konkursu Newsreportaż bezpłatnej licencji do korzystania z utworów w postaci zdjęć, fotoreportaży oraz fotokastów - w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacji na łamach tygodnika Newsweek Polska oraz na stronach internetowych Organizatora zwycięskich fotoreportaży i fotokastów, promocji oraz reklamy Konkursu oraz kolejnych edycji konkursów Newsreportaż na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. .b. powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych związanych z konkursem Newsreportaż.

17. Laureaci Konkursu zobowiązują się, że nie będą wykonywali praw osobistych do utworów w sposób sprzeczny z interesem Organizatora ani bez porozumienia z nim.

18. Nadesłanie utworu przez uczestników na Konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu gwarancji, że nadesłane utwory są jego autorstwa, a prawo do rozporządzania nimi nie jest w żaden sposób ograniczone. Uczestnik oświadcza, że (1) jest właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do ogłoszonych utworów (2) w niezbędnym zakresie uzyskał prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wykonywania praw autorskich do całości utworu, (3) utwory te nie naruszają praw wyłącznych oraz prawnie
chronionych interesów lub dóbr osób trzecich, a także, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw wyłącznych lub prawnie chronionych dóbr lub interesów w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, uczestnik Konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje wskazanie w niezbędnym zakresie podmiotów trzecich jako współuprawnionych do danego utworu.

F . Odbiór Nagród .

1. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu poprzez przesłanie na konto bankowe podane przez Laureatów.

2. Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego
Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G . Postanowienia końcowe .
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych
roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe,
Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator ? Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

4. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie nadsyłanych prac drogą pocztową.

5. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

9. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.newsweek.pl/newsreportaz

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem