Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Zima dla Zimolubnych - konkurs Olympusa

Zima dla Zimolubnych - konkurs Olympusa

Zima to pora roku, w której nie wszystko musi się zatrzymać. Teraz w nowym konkursie Olympus możesz wygrać odlotowy wyjazd na narty we Włoskie Dolomity.


p>REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizatorzy

Organizatorami są firmy:

Olympus Polska sp. z o.o.
Ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

oraz

epartner.pl
ul. Gajowicka 95
53-421 Wrocław
Kontakt e-mail

zwane dalej: "Organizatorami"

II. Warunki Uczestnictwa

1. Promocja i Konkurs Fotograficzny przeznaczone są dla osób fizycznych, które posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymują się obywatelstwem polskim.
2. Każdy uczestnik w czasie trwania Promocji i Konkursu Fotograficznego musi posiadać sprawną (stałą) skrzynkę poczty elektronicznej e-mail.
3. W Promocji i Konkursie Fotograficznym nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami firmy Olympus Polska, epartner.pl, firm Partnerów akcji oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Osoby takie zostaną pominięte przy przyznawaniu nagród.

III. Harmonogram:

1. Promocja:
   - Termin na dokonanie zakupu aparatów: od 15.11.2009r. do 15.02.2010 r.
   - Termin wypełnienia zgłoszenia: 28.02.2010 r.

2. Konkurs fotograficzny:
   - Termin nadsyłania prac: do 15.02.2010 r.
   - Termin wyboru laureatów: 20.02.2010 r.

IV. Zasady udziału:

W Promocji:

Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania Zestawu Akcesoriów MJU jeśli:
1. w trakcie trwania akcji zakupi na terenie Polski jeden z modeli aparatów: mju Tough 8000 lub mju Tough 6010, lub mju Tough 6000 lub mju 550 WP, pochodzący z oficjalnej dystrybucji firmy Olympus Polska sp. z o.o.,
2. poprawnie odpowie na pytania dotyczące produktów firmy Olympus,
3. wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy pakietu w celu otrzymania Zestawu Akcesoriów MJU.

W Konkursie Fotograficznym:

1. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie prac konkursowych na stronach konkursowych.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia w wersji elektronicznej złożone w formularzach na stronach internetowych poświęconych konkursowi.
3. Uczestnik w pierwszym etapie konkursu identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail podawany podczas zgłoszenia swoich prac. W drugim etapie, po wstępnej ocenie prac do Uczestników zostaną wysłane zapytania o dokładne dane adresowe. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika w wymaganym przez Organizatorów terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody.
4. Zgłaszając prace do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i nieodpłatnie oraz bezterminowo zezwala Organizatorom na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tej pracy oraz wyraża zgodę na publikację oraz przetworzenia i modyfikację pracy.
5. Zgłaszając prace do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i udziela organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie przesłanych prac w zakresie szeroko rozumianych działań marketingowych.
6. Organizatorzy w uzasadnionych przez siebie przypadkach mogą domagać się od użytkownika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw o których mowa w IV pt. 5 i 6. W takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika złożenia dodatkowego oświadczenia.
7. Uczestnik oświadcza, że Prace nie naruszają praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do prac. 9. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.

V. Kategorie Konkursu Fotograficznego:

1. W Konkursie Fotograficznym Uczestnicy mogą wziąć udział na zasadach określonych na stronach konkursowych.
2. Uczestnik ma dowolność w wyborze Kategorii Konkursowej do których zgłasza swoje prace. Każdy uczestnik może zgłaszać swoje prace do różnych Kategoriach Konkursowych.

VI. Komisja i wybór laureatów:


1. Spośród zgłoszeń Komisja dokona wyboru laureatów którzy zostaną nagrodzeni.
2. O wynikach wyboru laureaci konkursu zostaną powiadomieni na stronie http://www.partner.olympus.pl/ oraz po przez e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu
3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz Partnerów konkursu.

VII. Odbiór Pakietu Akcesoriów MJU i nagród Konkursowych

1. Pakiet Akcesoriów MJU:
- Przekazanie Uczestnikowi Pakietu Akcesoriów MJU nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego zgłoszenia. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
- Fizyczne przekazanie Uczestnikom Promocji odbędzie się przesyłką kurierską lub pocztową.
- Przyznawane w promocji nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
- W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą wezwać Uczestnika do przekazania dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji wypełnionego zgłoszenia w celu przekazania Pakietu Akcesoriów MJU.
2. Nagrody Konkursu Fotograficznego:
- Podatek należny od wartości nagród przyznanych w konkursie zostanie opłacony przez Organizatorów.
- Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.
- Brak kontaktu ze strony Laureata w terminie do 20.02.2010 r. zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody.
- W przypadku, gdy okaże się, się zdobywcą nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
- Szczegółowy wykaz oraz ilość nagród i wyróżnień znajduje się na stronie: http://www.partner.olympus.pl
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
- Każdemu uprawnionemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody.

VIII. Komisja

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Organizacyjna.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
   a) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
   b) interpretacja punktów zawartych w regulaminie.
   c) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
3. Postanowienia Komisji Organizacyjnej są wiążące i wyczerpują drogę reklamacyjną.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje Uczestnik powinien składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2010 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub listownie wyłącznie na adres:

epartner.pl
ul. Gajowicka 95
53-421 Wrocław
Kontakt e-mail

O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data wpłynięcia reklamacji do organizatora.

2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz email Uczestnika Konkursu jak równie opis powodu reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub listem poleconym.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się 1 marca 2010 r.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakoś oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty oraz inne osoby.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronach www.partner.olympus.pl
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie: http://www.partner.olympus.pl
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydowała będzie data wpłynięcia do Organizatora.
6. Korespondencję do Organizatorów należy kierować wyłącznie na adres:

epartner.pl
ul. Gajowicka 95
53-421 Wrocław
Kontakt e-mail


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem