1 września 2009, 14:15
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 5504 razy

Zostań instruktorem fotografii

Zostań instruktorem fotografii

WBPiCAK w Poznaniu we współpracy z Narodowym Centrum Kultury organizuje Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Fotografia. Chętni do udziału w kursie mogą się zgłaszać do 20 września.

Działanie Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 26, poz. 234). Rozporządzenie z dn. 9 marca 1999 r. reguluje wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w domach kultury, galeriach sztuki, ośrodkach badań i dokumentacji, muzeach (na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji określonych dla zawodowej grupy muzealników) oraz Filmotece Narodowej.
Absolwenci uzyskują wykształcenie średnie specjalistyczne, potwierdzone odpowiednim Zaświadczeniem. wydawanym przez Narodowe Centrum Kultury w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Kończąc IKK nabywa się uprawnienia do zajmowania stanowiska instruktora amatorskiego ruchu artystycznego w wybranych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Kurs realizowany jest w oparciu o zmodyfikowany program, a prowadzący go specjaliści gwarantują jego wysoki poziom
Wszyscy słuchacze uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnych (m.in. psychologia, socjologia, pedagogika, metodyka, wiedza o kulturze, marketing i zarządzanie kulturą,) oraz specjalistycznych z teorii i praktyki fotografii

Kurs obejmuje 4 semestry (w sumie 623 godziny lekcyjne) w systemie zaocznym (2-dniowe sesje zjazdowe 1lub 2 razy w miesiącu (w Poznaniu) oraz cztery 2-3 dniowe plenery w różnych miejscowościach województwa Wielkopolskiego. Część zajęć będzie miało charakter praktyczny z udziałem uczestników nie będących słuchaczami IKK.
Kurs rozpocznie się w październiku 2009 r. egzaminem kwalifikacyjnym, a zakończy we wrześniu 2011 r. pracą pisemną, egzaminem i wystawą dyplomową uczestników. Kandydaci muszą posiadać świadectwo dojrzałości.

Organizator zapewnia salę wykładową z dostępem do internetu, pracownie specjalistyczne i materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem. Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt fotograficzny i w miarę możliwości laptop z dowolnym programem do obróbki zdjęć.

Warunki finansowe: opłata za egzamin wstępny: 200,- zł (dotyczy wszystkich kandydatów; wpłaty należy dokonać przed pierwszą sesją zjazdową Kursu); opłata za edukację : 200,- zł (miesięcznie x 24 miesiące tj 4800 zł). Kandydaci zobowiązani są do podpisania z organizatorem „Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej” i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem IKK, który szczegółowo reguluje zasady uczestnictwa w kursie.

Chętnych  prosimy o składanie zgłoszeń wraz z pierwszą wpłatą (200 zł) do dnia 20 września. Egzamin kwalifikacyjny i pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 10-11 października br. W przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych (minimum 20 osób ) nabór zostanie odwołany, a  pieniądze zwrócone wpłacającym.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Władysław Nielipiński tel. 061 6640867
lub email: foto@wbp.poznan.pl oraz na stronie : www.wbp.poznan.pl


INFORMACJE O WARSZTATACH
Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny FOTOGRAFIA
Prowadzący Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Termin 10 października 2009 - 30 września 2011
Płatność Tak
Miejsce Poznań (wielkopolskie)


www.swiatobrazu.pl