Regulamin Konkursu „Samsung Fotoblog Awards”

Regulamin Konkursu „Samsung Fotoblog Awards”\

1. Konkurs „Samsung Fotoblog Awards” („Konkurs”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest Swiatobrazu.pl Sp. z o.o w Krakowie, 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 247, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000328386, kapitał zakładowy 50 000 zł – właściciel Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo www.SwiatObrazu.pl („Organizator”).

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Konkurs odbywa się w obrębie trzech kategorii tematycznych: podróże, moda, życie codzienne.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Konkurs rozpocznie się 15 czerwca 2012 r., a zakończy 15 września 2012 r. o godz. 23.59.

7. Konkurs kierowany jest do osób, prowadzących już swój fotoblog lub zakładających nowy fotoblog na stronie www.swiatobrazu.pl

8. Zgłoszone fotoblogi zostaną poddane ocenie Jury składającego się z członków redakcji swiatobrazu.pl:
a. Jury wybierze pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii: podróże, moda, życie codzienne. Werdykt Jury podany zostanie nie później niż 30 września 2012 r.;
b. Jury wybierze wpis tygodnia – po każdym zakończonym pełnym tygodniu kalendarzowym konkursu;
c. Jury wybierze fotoblog miesiąca po każdym zakończonym miesiącu trwania konkursu.
d. Jury wybierze najciekawszy komentarz miesiąca dodany pod zgłoszonymi do konkursu fotoblogami po każdym zakończonym miesiącu trwania konkursu.

9. Aby zgłosić fotoblog do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) pod adresem www.SwiatObrazu.pl/fotoblog, a następnie założyć fotoblog wg podanych instrukcji. Osoby, które posiadają już fotoblog w innym miejscu w pierwszym wpisie powinny opisać swój fotoblog i podać jego adres. Osoby te, w trakcie trwania konkursu mogą promować swój zewnętrzny fotoblog w fotoblogu, umieszczonym w serwisie www.SwiatObrazu.pl, poprzez umieszczanie kopii swoich wpisów z zewnętrznego fotoblogu.

10. Nagrody:
a. laureaci pierwszego miejsca w każdej z trzech kategorii konkursowych otrzymują aparat fotograficzny Samsung Smart Foto WB850F o wartości 1966,77 złotych brutto oraz voucher na kwotę 3000 złotych brutto na dowolną wycieczkę z oferty biura podróży Itaka (do wykorzystania do 24.06.2013 r.);
b. laureaci wpisu tygodnia otrzymują pakiet podstawowy w Strefie Wiedzy SwiatObrazu.pl w postaci e-booków (Poznaj swoją lustrzankę – praktyczny przewodnik, Świat barw w fotografii cyfrowej – praktyczny przewodnik, Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie, Wzory pism i umów dla fotografa, Profesjonalny fotograf ślubny – wzory pism i umów z komentarzem, Stare zdjęcia od nowa – praktyczny poradnik o fotografii analogowej) o wartości 99 złotych brutto;
c. laureaci fotoblogu miesiąca otrzymują dostęp do wybranego błyskawicznego e-kursu wybranego spośród następujących tytułów: „Zrozumieć fotografię”, „Zrozumieć RAW”, Zrozumieć HDRI” o wartości 99 złotych brutto;
d. laureaci najciekawszego komentarza miesiąca otrzymają nagrodę w postaci kamery Samsung W350 o wartości 958,17 złotych brutto.

11. Do każdej nagrody, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% jej wartości. Od łącznej wartości nagrody rzeczowo-pieniężnej Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.

12. Zgłoszenie fotoblogu na Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca fotoblog:
- jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu naruszenia prawa przez osobę zgłaszającą. Dodatkowo osoba zgłaszająca fotoblog oświadcza, iż prawa osób portretowanych w fotoblogu zostały uwzględnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na opublikowanie ich na blogu, również dla celów reklamowych Konkursu;
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. Organizator może również usuwać z Konkursu treści i fotoblogi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne i fotoblogi o szczególnie niskim poziomie językowym i fotograficznym.
14. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane na adres: 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 247 z dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 14 (czternastu) dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, lecz nie później niż do dnia 29 września 2012 r. (liczy się data wpływu do Organizatora). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji.
15. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.