Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Polska Twoimi oczami

Konkurs: Polska Twoimi oczami

Firma Polpharma BH Sp. z o.o. zaprasza do nadsyłania zdjęć z najpiękniejszych miejsc Polski. Najlepsze fotografie zostaną opublikowane w kalendarzu Starazolin 2010 oraz nagrodzone kwotą 1000 zł.


p>Regulamin konkursu "Polska Twoimi oczami"

I. Postanowienia ogólne
- Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Na własne oczy".
- Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
- Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
- Konkurs skierowany jest do osób odwiedzających stronę internetową www.zdroweoczy.com.pl
- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. oraz pracownicy agencji reklamowej Hades Advertising.
- W konkursie nie mogą brać udziału lekarze i farmaceuci.
- Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 30 września 2009 r. do 30 października 2009 r. (dalej "czas trwania konkursu"). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2009 r. (dalej "dzień rozstrzygnięcia konkursu")

III. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Polpharma powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą osoby delegowane przez Polpharma. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu

IV. Zasady konkursu

Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie zdjęcie (w formie tradycyjnej bądź w formie pliku elektronicznego) jako pracę zgodną z tematem Konkursu. Zdjęcie musi przedstawiać miejsce (krajobraz, zabytek itp.) z Polski. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku. Autor zdjęcia ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu w związku z wykorzystaniem zdjęcia w sposób opisany poniżej.

Komisja wybierze 12 najlepszych prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tych prac przez Organizatora w kalendarzu ściennym na rok 2010. Każdy laureat otrzyma bezpłatnie 1 egz. kalendarza.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć.
Wraz ze zdjęciem należy przesłać następujące dane: Imię i Nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mailowy

V. Przebieg konkursu

- Informacja o konkursie zostanie przekazana za pośrednictwem e -mailingu wysyłanego do użytkowników kont poczty na portalu wp.pl oraz na stronie głównej www.zdroweoczy.com.pl
- Prace konkursowe należy wysyłać do siedziby Polpharma za pomocą poczty lub firm kurierskich albo dostarczać je osobiście. Prace można również przesyłać mailem na adres:zdroweoczy@polpharma.com. W obu przypadkach decyduje termin faktycznego wpłynięcia pracy do siedziby Polpharma lub na podany w zdaniu poprzedzającym adres internetowy. - Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace które najpóźniej dnia 30 października 2009 r. faktycznie wpłyną do siedziby Polpharma bądź zostaną faktycznie doręczone na adres:zdroweoczy@polpharma.com. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i działania, na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności za opóźnienia w działaniu poczty lub firm kurierskich oraz za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci internetowych.
- Polpharma powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody komunikatem na stronie internetowej www.zdroweoczy.com.pl w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

VI. Przekazanie nagród


Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora na podane przez zwycięzców rachunki bankowe w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2000, nr 14 poz. 176 ze zm.), przed wydaniem nagrody zwycięzcy Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.

VII. Postanowienia końcowe

- Polpharma zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. - - - Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Polpharma.
- Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Polpharmy na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody komunikatem na stronie internetowej www.zdroweoczy.com.pl
- Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
- Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją konkursu, wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i odprowadzeniem podatku. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
- Polpharma informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zdroweoczy.com.pl. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych laureatów na stronie internetowej www.zdroweoczy.com.pl.
- Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
- Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej pod adresem www.zdroweoczy.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
- Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
- Polpharma zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając podstawowych zasad Konkursu.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem